9 ต.ค. 2556

ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศ แก้คำผิด กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ประกอบกับมีคำผิดใน ตารางสรุป ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เอกสารกฎหมายใช้บ่อย หน้า B1-14 และ B1-15 ที่มาพร้อมหนังสือคู่มือกฎหมายใช้บ่อย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 และฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) จึงขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

สรุปรายการปรับปรุงแก้ไข
ลำดับ หน้า รายการปรับปรุงแก้ไข
1. เอกสารกฎหมายใช้บ่อย หน้า B1-14 แก้คำผิดในตารางสรุป
2. เอกสารกฎหมายใช้บ่อย หน้า B1-15 เพิ่มเงื่อนไขในตารางสรุป
รายละเอียด
1. แก้คำผิด จาก ‘4000’ เป็น ‘1000’ ในเซลล์ดังนี้
 การใช้ที่ดินประเภท ที่ดินประเภท
ก.1 ก.3
  ขนาดแปลงที่ดิน-เกษตรกรรม (ตร.วา) >= 1000 1000
2. เพิ่มเงื่อนไข จาก ‘1a,2’ เป็น ‘1a,2,6b’ ในเซลล์ดังนี้
 การใช้ที่ดินประเภท ที่ดินประเภท
ย.4
‘อาคารอยู่อาศัยรวม >2,000; <=5,000 ตร.ม. 1a,2,6b
‘อาคารอยู่อาศัยรวม >5,000; <=10,000 ตร.ม. 1a,2,6b

หรือผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป print เพื่อใช้แทนหน้าเดิมได้: b1-14-15(Update_131105).pdf