อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย #7/59

ตามที่ได้มีการออก กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2559 จึงขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไข เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ที่มาพร้อมหนังสือคู่มือกฎหมายใช้บ่อย ชุด A1

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อัพเดทเพื่อนำไปใส่แทนหน้าเดิมได้: a1_bcmr55-59.pdf