ประกาศ ขยายระยะเวลา การสมัครสมาชิกและต่ออายุ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์