ขอเชิญสถาปนิกร่วมทำแบบสอบถาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของสถาปนิก ที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เนื่องด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 11 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยในหัวข้อ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของสถาปนิกที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา BUS7906  การค้นคว้าอิสระ โดยมี ดร.ศศิพิมล แสงจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ให้การเผยแพร่ แบบสอบถามที่แนบมานี้ทั้งในรูปแบบกระดาษและออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://forms.gle/cadSU4EJeiszvt5G6 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn