เชิญชวนเสนอรายชื่อศิลปินร่วมสมัยที่มีผลงานโดดเด่นเข้ารับการคัดสรรเป็นศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๖

วธ สศร. เชิญชวนเสนอรายชื่อศิลปินร่วมสมัยที่มีผลงานโดดเด่นเข้ารับการคัดสรรเป็นศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร) ได้ประกาศเชิญชวนให้ หน่วยงานด้านศิลปะ องค์กรเครือข่ายต่างๆ และศิลปิน ร่วมกันเสนอรายชื่อศิลปินร่วมสมัยที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อเข้ารับการคัดสรรเป็นศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๖ ใน ๗ สาขา ได้แก่ ๑) ทัศนศิลป์ ๒) สถาปัตยกรรม ๓) วรรณศิลป์ ๔) ดนตรี ๕) ศิลปะการออกแบบ ๖) ศิลปะการแสดง และ ๗) ภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว โดยรางวัลศิลปาธร จะประกาศรางวัลสาขาละ ๑ คน ผู้ได้รับการคัดสรรให้เป็นศิลปินศิลปาธรจะได้รับเงินรางวัล ๑ แสนบาท พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้สนใจสามารถเสนอรายชื่อศิลปินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
การคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะ พร้อมสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไว้เป็นทุนในการพัฒนาชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และสร้างขวัญกำลังใจให้กับศิลปินร่วมสมัยให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลศิลปาธร ๑๐๑ รายชื่อ และ ๑ พระนาม โดยศิลปินที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดสรรให้เป็นศิลปินศิลปาธร ต้องมีคุณสมบัติ ผลงานและการยอมรับของผลงาน ทั้งนี้ ด้านคุณสมบัติ ได้แก่
๑) เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย หรือ มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุระหว่าง ๓๐-๕๕ ปี และมีชีวิตอยู่ในวันประกาศผลการคัดเลือก
๓) มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
๔) มีการสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชนมาแล้วในระยะเวลาหนึ่ง สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
๕) ผลงานสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ให้กับวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส่วนด้านผลงาน ได้แก่
๑) ผลงานสื่อให้เห็นถึงคุณค่าทางความคิดสร้างสรรค์
๒) ผลงานแสดงออกถึงแนวคิด จุดประกายการเรียนรู้ในงานศิลปะร่วมสมัยให้แก่สังคม
๓) ผลงานก่อให้เกิดความสะเทือนใจ เกิดความคิดวิเคราะห์ กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
๔) มีแนวทางการสร้างสรรค์ที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตน เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ด้านการเผยแพร่และยอมรับในผลงาน ได้แก่
๑) ผลงานสร้างสรรค์มีการเผยแพร่ หรือจัดแสดงต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาพอสมควร
๒) กรณีสร้างสรรค์และเผยแพร่ในต่างประเทศ ต้องเสนอในฐานะที่เป็นศิลปินไทย
๓) ผลงานสร้างสรรค์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน

ทั้งนี้ หน่วยงานด้านศิลปะ องค์กรเครือข่ายต่างๆ และศิลปินที่สนใจเสนอรายชื่อศิลปินร่วมสมัยที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อเข้ารับการคัดสรรเป็นศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๖ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocac.go.th หัวข้อข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์ https://shorturl.asia/LXJzb /FB : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๕ ในวันและเวลาราชการ

Facebook
Twitter
LinkedIn