หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 4

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านระบบขนส่งทางราง ดังนี้

 

  1. หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย. 66 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ค่าลงทะเบียนท่านละ 14,900 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

2. หลักสูตรการบริหารจัดการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง

ระหว่างวันที่ 6-11 พ.ย.  66  โดยเป็นการบรรยายภาคทฤษฎี ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค จำนวน 1 วัน และศึกษาดูงานโครงการรถไฟไทย-ลาว-จีน ณ จ.หนองคาย

และ สปป.ลาว จำนวน 5 วัน  ค่าลงทะเบียนท่านละ 49,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สวทช. จึงขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและไม่ถือเป็นวันลาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลั

และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลิ้งลงทะเบียนหลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟรุ่นที่ 4 : https://www.nstdaacademy.com/rsd

ลิ้งลงทะเบียนหลักสูตรการบริหารจัดการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง : https://www.career4future.com/rlm

Facebook
Twitter
LinkedIn