ประกาศเรื่อง การสมัครสมาชิกสมาคมฯโดยไม่มีค่าใช้จ่าย