Animal

สิงสาราสัตว์มีความสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมอย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบในการตกแต่งไปจนถึงแนวคิดต่อการออกแบบอาคาร วารสารอาษาครูฉบับนี้ชวนคุณผู้อ่านไปสำรวจประเด็นนี้ผ่านคอลัมน์ต่างๆ ภายในเล่ม ตั้งแต่โครงการที่ออกแบบให้คนอยู่ร่วมกับสัตว์ได้อย่างลงตัว จับเข่าคุยกับกับสัตวแพทย์และสถาปนิกในประเด็นการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้สัตว์ ไปจนถึงความหมายเชิงสัญลักษณ์ของสรรพสัตว์ในงานสถาปัตยกรรมไทย

ผศ.ดร. กมล จิราพงษ์

 

https://asa.or.th › asa-crew-journal-16-2019