ASA CREW Journal 21/2020

สถาปัตยกรรมคือหลักฐานด้านวัฒนธรรมของชาติ เป็นที่บันทึกเรื่องราวมากมาย เช่น ความเชื่อ การใช้ชีวิต ความเจริญด้านเศรษฐกิจและด้านเทคโนโลยีของกลุ่มคนในอดีตที่ถูกถ่ายทอดออกมาข้ามกาลเวลา การใช้ชีวิตที่สะดวกและรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้คนเรามองข้ามหรือ หลงลืม อดีตไปอย่างง่ายดาย ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมีเสน่ห์ สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่และคนต่างชาติได้เป็นอย่างดี อาษาครูเล่มนี้ ทีมงานขอชักชวนท่านมาร่วมกันค้าหาความหมายเก่าๆ และเรื่องราวใหม่ๆ ในงานสถาปัตยกรรมที่ไม่มีวันตาย – ผศ. ดร.กมล จิราพงษ์ บรรณาธิการบริหาร

ASA CREW Journal 20/2020

ASA CREW Journal VOL. 20 เทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง และยังมีส่วนส่งเสริม การใช้ประโยชน์ของอาคารและพื้นที่ภายในได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน อาษาครูเล่มนี้ ทีมงานขอนําเสนอสถาปนิกและงานออกแบบที่มีแนวทางการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างชาญฉลาดในมิติที่แตกต่างกัน เปิดมุมมองใหม่ของงานสถาปัตยกรรมในวันนี้ต่อเนื่องไปยังอนาคต – ผศ. ดร.กมล จิราพงษ์ บรรณาธิการบริหาร

ASA CREW Journal 19/2019

คําว่า Co-Create หรือการร่วมสร้างสรรค์ เป็นคําที่เริ่มถูกพูดถึงบ่อยขึ้นในช่วงหลังมานี้้ ทั้งจากฝั่งเอกชนรายใหญ่ เอกชนรายย่อย ภาคประชาสังคม และชุมชนนี้ ASA CREW ฉบับนี้เปิดพื้นที่ให้กับการพูดคุยเรื่องการร่วมสร้างสรรค์ต่างๆ โดยทั้งที่เป็นการร่วมสร้างสรรค์ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น นั่นคือ ขั้นตอนของการระบุประเด็นปัญหาไปถึงขั้นตอนการร่วมออกแบบและวางแผน รวมถึงการลงมือปฏิบัติการ ไปจนถึงการร่วมใช้สอย ร่วมรับผิดชอบ และร่วมประเมินผล – ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ บรรณาธิการ

ASA CREW Journal 18/2019

  ASA Crew VOL. 18 – Market การตีความของสถาปนิกในความหมายของ “ตลาด” ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงคนที่แตกต่างกันไปตามบริบทของสังคม บางแห่งสร้างจากสิ่งเล็กๆ ตามความสนใจของชุมชน เกิดเป็นศูนย์รวมให้คนหลากหลายมาพบปะกันได้ บางแห่งเป็นที่เพิ่มประสบการณ์ หรือเป็นเป้าหมายของการเดินทาง วารสารอาษาครูเล่มที่ 18 นี้ ได้รวบรวมตลาดที่มีท้ังเสน่ห์และความหมายที่แตกต่างกันไว้อย่างน่าสนใจ – ผศ.ดร. กมล จิราพงษ์ บรรณาธิการบริหาร

ASA CREW Journal 17/2019

คําว่า “spiritual” อาจมีความหมายถึง “เกี่ยวกับจิตใจ จิตวิญญาณ ศาสนา อารมณ์ หรือความรู้สึก” ในการออกแบบสถาปัตยกรรม หลายต่อหลายคร้ัง สิ่งที่เจ้าของ อาคารและสถาปนิกมุ่งหมายที่จะสื่อสาร มีมากกว่าแค่การใช้สอยและการใช้งานทั่วๆ ไปและไม่ใช่เพียงแค่อาคารทางศาสนาเท่าน้ันที่อาจมีเป้าหมายของการสื่อสารไปถึงระดับของความ spiritual วารสารอาษาฉบับนี้ จึงชวนท่านผู้อ่านมาร่วมเปิดบทสนทนาเกี่ยวกับการออกแบบ spiritual space ที่มีต่อศาสนาต่างๆ ประเพณี พิธีกรรม การละเล่น รวมถึงความเชื่ออ่ืนๆ ไปพร้อมกัน – ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ บรรณาธิการวารสารอาษาครู

ASA CREW Journal 16 / 2019

Animal สิงสาราสัตว์มีความสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมอย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบในการตกแต่งไปจนถึงแนวคิดต่อการออกแบบอาคาร วารสารอาษาครูฉบับนี้ชวนคุณผู้อ่านไปสำรวจประเด็นนี้ผ่านคอลัมน์ต่างๆ ภายในเล่ม ตั้งแต่โครงการที่ออกแบบให้คนอยู่ร่วมกับสัตว์ได้อย่างลงตัว จับเข่าคุยกับกับสัตวแพทย์และสถาปนิกในประเด็นการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้สัตว์ ไปจนถึงความหมายเชิงสัญลักษณ์ของสรรพสัตว์ในงานสถาปัตยกรรมไทย ผศ.ดร. กมล จิราพงษ์  

ASA CREW Journal 13 / 2019

  High Life เมื่อกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆ มีคอนโดมิเนียมกระจายไปอยู่ในทุกตรอกซอกซอย ชีวิตผู้คนจึงเปลี่ยนไป  กลายเป็นผู้อยู่อาศัยทางตั้งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ASA CREW ฉบับนี้จึงชวนคนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ทั้งฝั่งนักพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และฝั่งบริษัท เทคโนโลยีที่พัฒนาด้าน  Big Data ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาล้อมวงพูดคุยกันถึงปรากฏการณ์นี้และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของอาคารสูง เชิญพลิกอ่านกันได้เลยครับ    ผศ. ดร.กมล จิราพงษ์ บรรณาธิการบริหาร

ASA CREW Journal 12 / 2019

                        Aging Society กระแส Aging Society หรือสังคมผู้สูงวัยได้รับการพูดถึงมาสักพักใหญ่แล้วในบ้านเรา เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568 หรืออีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ในวงการสถาปัตยกรรมมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง เราจะเตรียมพร้อมรับมือทำความเข้าใจและมองหาโอกาสใหม่ๆ กับปรากฏการณ์นี้ได้อย่างไร ASA CREW ฉบับนี้ เราหยิบประเด็นเหล่านี้มานำเสนอ นอกจากคอลัมน์ Feature ที่นำเสนอหัวข้อ ‘Aging Society: ปรากฏการณ์สูงวัยครองเมือง เคลื่อนโลก’ ที่จะพาคุณผู้อ่านไปสำรวจสถานการณ์สังคมผู้สูงวัยในประเทศต่างๆ ในส่วนคอลัมน์ Roundtable Talk เรายังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาวะประชากรและสถาปนิกมานั่งล้อมวงคุยกันในประเด็น “สังคมสูงวัย” ที่กำลังเป็นปรากฏการณ์ในบ้านเรา รวมไปถึงแนะนำโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น และเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย เชิญพลิกอ่านกันได้เลยครับ ผศ.ดร. กมล จิราพงษ์ บรรณาธิการบริหาร  

1 2 4