ASA Crew VOL. 18 – Market

การตีความของสถาปนิกในความหมายของ “ตลาด” ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงคนที่แตกต่างกันไปตามบริบทของสังคม บางแห่งสร้างจากสิ่งเล็กๆ ตามความสนใจของชุมชน เกิดเป็นศูนย์รวมให้คนหลากหลายมาพบปะกันได้ บางแห่งเป็นที่เพิ่มประสบการณ์ หรือเป็นเป้าหมายของการเดินทาง วารสารอาษาครูเล่มที่ 18 นี้ ได้รวบรวมตลาดที่มีท้ังเสน่ห์และความหมายที่แตกต่างกันไว้อย่างน่าสนใจ

– ผศ.ดร. กมล จิราพงษ์ บรรณาธิการบริหาร

https://asa.or.th/journal/asa-crew-journal-18-2019/