คําว่า Co-Create หรือการร่วมสร้างสรรค์ เป็นคําที่เริ่มถูกพูดถึงบ่อยขึ้นในช่วงหลังมานี้้ ทั้งจากฝั่งเอกชนรายใหญ่ เอกชนรายย่อย ภาคประชาสังคม และชุมชนนี้ ASA CREW ฉบับนี้เปิดพื้นที่ให้กับการพูดคุยเรื่องการร่วมสร้างสรรค์ต่างๆ โดยทั้งที่เป็นการร่วมสร้างสรรค์ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น นั่นคือ ขั้นตอนของการระบุประเด็นปัญหาไปถึงขั้นตอนการร่วมออกแบบและวางแผน รวมถึงการลงมือปฏิบัติการ ไปจนถึงการร่วมใช้สอย ร่วมรับผิดชอบ และร่วมประเมินผล – ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ บรรณาธิการ

https://asa.or.th/journal/asa-crew-journal-19-2019/