อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย #8/59

24 พ.ย. 2559

แก้คำผิดในเอกสารกฎหมายใช้บ่อยที่มาพร้อมกับหนังสือคู่มือกฎหมายใช้บ่อย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ถึง 4 ดังนี้

หน้า A8-8 บรรทัดที่ 19 ในข้อ 38 (3) ข้อความเดิม “2.50 เมตร” แก้เป็น “2.50 เซนติเมตร”

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อัพเดทเพื่อนำไปใส่แทนหน้าเดิมได้: a8-7-8(Update_161124).pdf