ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

ประกาศเลื่อน ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 !

จากเดิม วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เป็น วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 และ เปลี่ยนเป็นการประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom เริ่มเปิดเข้าห้องประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น.

** สามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงเหน้าภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

** สมาชิกเข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วย พวต.

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม Click หรือ สแกน QR Code

** สามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงเหน้าภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

Download เอกสารการประชุม ดังนี้

  1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ 2564
  2. วาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
  3. งบประมาณและแผนการดำเนินงาน ปี 64-65
  4. ร่างแก้ไขข้อบังคับ
  5. รายงานประจำปี 2563

 

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563 และแผนในอนาคตของคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563-2565

1. ภาพรวมผลการดำเนินงานและแผนในอนาคต สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563-2565_Part 1

2. ภาพรวมผลการดำเนินงานและแผนในอนาคต สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563-2565_Part 2

3. ผลการดำเนินงานและแผนในอนาคต ฝ่ายการเงินและบัญชี สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563-2565

4. ผลการดำเนินงานและแผนในอนาคต ฝ่ายวิชาชีพ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563-2565

5. ผลการดำเนินงานและแผนในอนาคต ฝ่ายวิชาการ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563-2565

6. ผลการดำเนินงานและแผนในอนาคต ฝ่ายต่างประเทศ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563-2565

7. ผลการดำเนินงานและแผนในอนาคต สถาบันสถาปนิกสยาม หรือ ISA (Institute of Siamese Architects) สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563-2565

8. ผลการดำเนินงานและแผนในอนาคต ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563-2565

9. ผลการดำเนินงานและแผนในอนาคต ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563-2565

10. ผลการดำเนินงานและแผนในอนาคต ฝ่ายภูมิภาค สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563-2565

11. ผลการดำเนินงานและแผนในอนาคต ฝ่ายปฏิคม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563-2565

12. ผลการดำเนินงานและแผนในอนาคต ฝ่ายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563-2565

13. ผลการดำเนินงานและแผนในอนาคต ฝ่ายอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม และ งานสถาปนิก’64 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563-2565

14. ผลการดำเนินงานและแผนในอนาคต ของอนุกรรมการด้านรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น Thesis of the year และรางวัลต่างๆ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563-2565

15. ผลการดำเนินงานและกิจกรรม งาน ASA WOW 2021 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563-2565

16. ผลการดำเนินงานและแผนในอนาคต ฝ่ายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563-2565

17. ผลการดำเนินงานและแผนในอนาคต โครงการนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 17 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563-2565

18. ผลการดำเนินงานและแผนในอนาคต ฝ่ายสำนักงาน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563-2565

19. ผลการดำเนินงานและแผนในอนาคต สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย หรือ ASASA

* อัพเดท 24/05/2564

 


ประกาศเลื่อน ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 !

จากเดิม วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 (ลงทะเบียน 12.30 น. ) ณ สมาคมสถาปนิกสยามฯ

 

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 20)

* อัพเดท 19 เม.ย. 64


 

งบประมาณและแผนการดำเนินงาน ปี 64-65

ร่างแก้ไขข้อบังคับ

*อัพเดท 7/04/2564