ประกวดแนวความคิดในการออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์อาษาคลาวด์ (ASA Cloud) จังหวัดสงขลา

ประกาศขยายระยะเวลาการส่งผลงานโครงการประกวดแนวความคิดการออกแบบศูนย์อาษาคลาวด์ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 เมษายน 2563

 

ประกาศเนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด – 19 สมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของโรค จึงขอให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานเป็นไฟล์ ดิจิตอล .PDF หรือ .JPEG ทาง Email: asacloud2020@gmail.com เท่านั้น

 

(31 มี.ค.63) TOR_ประกวดแบบอาคารอาษาคลาวด์สงขลา

แผนผังอาคาร_Dwg_20200303

แผนผังอาคาร_PDF_20200303

กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา