รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี ๒๕๖๓

โครงการรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม 2563

ประเภท ก. งานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุม

ข้อกำหนดและใบสมัคร ประเภท ก. (.PDF)

ประเภท ข. งานออกแบบใหม่ในบริบทการอนุรักษ์

ข้อกำหนดและใบสมัคร ประเภท ข. (.PDF)

ประเภท ค. บุคคลและองค์กรอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น

ข้อกำหนดและใบสมัคร ประเภท ค. (.PDF)