ประกาศ รายชื่อผู้สมัครนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2563-2565

** สมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมสถาปนิกฯ ต้องเป็นสมาชิกสมาคม ประเภทสามัญที่มีสถานภาพการเป็นสมาชิก ก่อนวันที่ 4 พ.ย.2562 และคงสถานภาพสมาชิก ถึงวันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง **