รางวัลประจำปี 2559

รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2559

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2559 โครงการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2559 มีผู้ส่งผลงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 132 โครงการ โดยคณะกรรมการตัดสินได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนและสรุปผลการพิจารณามีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น  18 โครงการ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น (Gold Medal Awards)  2 รางวัล ประเภทบ้านเดี่ยวพักอาศัย 1.บ้านเปา (PAO HOUSE)   

Read More »