รางวัลประจำปี 2560

รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2560

1.รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ 1.สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จังหวัดปทุมธานี อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ตั้ง     สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สถาปนิก / ผู้ออกแบบ Kiso Kurokawa Architect & Associates และ บริษัท Shimizu Construction

Read More »

รางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ประจำปี 2560

ASA Emerging Architecture Awards 2017 “BAAN BAAN” ผลการคัดเลือกรางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ประจำปี 2560 “บ้าน บ้าน” โครงการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560 มีผู้ส่งผลงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 42 โครงการ โดยคณะกรรมการตัดสินได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1  มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 7 โครงการ

Read More »