รางวัลประจำปี 2561

รางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น 2561

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 ตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าให้เผยแพร่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะนั้น ในการนี้สมาคมฯ ขอแจ้งผลการคัดเลือกดังนี้ ASA AD Award – Silver โครงการ Chulalongjkorn University Centenary Park โดย N7A Architect-Landprocess   ASA

Read More »