รายงานผลการเลือกตั้งนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561-2563

                                                                                                                                                                                                       

ขอเชิญสมาชิกสามัญสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561-2563

โดยการลงคะแนนเลือกตั้งและลงลายมือชื่อรับรองในบัตรเลือกตั้ง พร้อมพับส่งกลับมายังตู้ ป.ณ.1015 ที่ทำการไปรษณีย์ เพชรบุรีตัดใหม่ (ตู้เช่าเฉพาะกิจเพื่อการเลือกตั้งนายกสมาคม สถาปนิกสยามฯ)

**ภายในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560

** หากท่านใดไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งหรือมีการย้ายภูมิลำเนาจากที่ได้เคยขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคมฯ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนได้ที่เบอร์ 02-319-6555 อีเมล memberasa@gmail.com

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

หมายเลข 1. นาย ชยาวุธ จิระธันห์
หมายเลข 2. นาย เมธา คล้ายแก้ว
หมายเลข 3. นาย อัชชพล ดุสิตนานนท์

จดหมายลงคะแนนบัตรเลือกตั้ง61_63

หมายเลข 1. นาย ชยาวุธ จิระธันห์

หมายเลข 2. นาย เมธา คล้ายแก้ว

หมายเลข 3. นาย อัชชพล ดุสิตนานนท์

 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์