รางวัลเชิดชูสถาปนิกอาวุโสในวาระครบรอบ 90 ปี สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศขยายเวลาจนถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญ สมาชิก และ สถาปนิก ร่วมเสนอชื่อสถาปนิกอาวุโส เข้าร่วมโครงการเชิดชูสถาปนิกอาวุโส เพื่อยกย่อง เชิดชู และเผยแพร่ผลงานของสถาปนิก อันเป็นที่ประจักษ์ และมีส่วนสร้างสรรค์ต่อวงการสถาปัตยกรรมของไทย แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

จึงขอเรียนเชิญ สมาชิก และ สถาปนิก ร่วมเสนอชื่อสถาปนิกอาวุโส เข้าร่วมโครงการเชิดชูสถาปนิกอาวุโส เพื่อยกย่อง เชิดชู และเผยแพร่ผลงานของสถาปนิก อันเป็นที่ประจักษ์ และมีส่วนสร้างสรรค์ต่อวงการสถาปัตยกรรมของไทย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สถาปนิกอาวุโส
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานของสถาปนิก อันเป็นที่ประจักษ์ และมีส่วนสร้างสรรค์ต่อวงการสถาปัตยกรรมของไทย


เงื่อนไขการส่งผลงาน
1. เป็นสถาปนิก พำนักอยู่ในประเทศไทย
2. อายุ 60 ปี ขึ้นไป
3. มีผลงานออกแบบที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
4. สามารถเสนอชื่อด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นเสนอชื่อให้ก็ได้

ขั้นตอนการสมัคร
1. แสกน QR Code หรือ เข้าไปกดลิงค์สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXLPDZQWz0jSdSEAMwsJpyeqOXb1CH0eASFNji9b_YAyM1og/viewform?usp=sf_link
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
3. จัดทำเอกสารผลงานของผู้เสนอชื่อ ประกอบด้วย
(ก) ประวัติการศึกษาและประวัติการทางาน จานวนไม่เกิน 1 แผ่น A4
(ข) ประวัติผลงาน จานวนไม่เกิน 3 แผ่น A4
(ค) ตัวอย่างผลงานออกแบบที่มีความโดดเด่น

กรณีด้านวิชาชีพ
ออกแบบที่มีความโดดเด่นไม่เกิน 5 ผลงาน กรณีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านอาคารสถาปัตยกรรม
ประกอบด้วย

 1. รูปถ่ายผลงานการออกแบบ
 2. สถานที่ผลงาน
 3. ข้อมูลแนวความคิดการออกแบบผลงานโดยสรุป
 4. จัดทาเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 100 MB

กรณีด้านวิชาการ
ผลงานด้านวิชาการที่มีความโดดเด่น ประกอบด้วย

 1. หัวข้องานวิจัย โครงการต่างๆ
 2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานโดยสังเขป
 3. จัดทาเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 100 MB
  เอกสารในข้อ (ก) (ข) (ค) ให้ผู้ส่งผลงานแนบไฟล์ในแบบฟอร์มการสมัคร

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2567
พิจารณาคัดเลือก 18 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลคัดเลือก วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
มอบรางวัลในงานสถาปนิก’67 วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินการ

 1. นาย ชนะ สัมพลัง ที่ปรึกษา
 2. นาย อดุลย์ แก้วดี ประธานคณะทำงาน
 3. นาย พีรศรี โพวาทอง คณะทำงาน
 4. นางสาว ชนาธิป มานิจสิน คณะทำงาน
 5. นาย ณธทัย จันเสน คณะทำงาน
 6. นาย สาโรช พระวงศ์ คณะทำงาน
 7. นางสาว กุลธิดา ทรงกิตติภักดี คณะทำงาน
 8. นาย วีระพล สิงห์น้อย คณะทำงาน
 9. นาง นพมาส สมใจเพ็ง เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
 10. นาย นวมินทร์ ตระบุตร เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 207 หรือ 109

Date

Dec 22 2023 - Feb 15 2024
Expired!

Time

08:00 - 23:55
QR Code