บริการอัพเดทข้อมูลกฎหมายอาคาร

Download แบบฟอร์มต่ออายุอัพเดทวาระที่ 12 คลิกที่นี่

Download แบบฟอร์มต่ออายุอัพเดท(วาระที่ 8-12) คลิกที่นี่

Download แบบฟอร์มต่ออายุอัพเดท(วาระที่ 2-12) คลิกที่นี่

Download แบบฟอร์มบริการถ่ายเอกสารแฟ้มกฎหมาย คลิกที่นี่

อัตราค่าต่ออายุสมาชิกอัพเดทข้อมูลกฎหมายอาคาร ปี 2563

ราคาดังกล่าวนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

หมายเหตุ :

*กรณีโอนเงิน ทางสมาคมฯจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ประมาณ 7 วันทำการ

*บริการถ่ายเอกสารแฟ้มกฎหมายอาคาร ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน

 

 

 ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร โทร. 0-2319-6555 ต่อ 201

asa.bric@gmail.com

 

 

 

 

Published on: Apr 2, 2014 @ 05:59
Edited on: Oct 1, 2020 @ 11:54