The Ten Books เล่ม 3 | สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง และคณะ

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง และคณะ

หนังสือเล่มที่ III ในโครงการ The Ten Books on Architecture by ASA

#TenBooksbyASA

หนังสือชุดองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม 10 เล่ม โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

“ความจริงแล้ว สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมีอยู่คู่สังคมมนุษย์ทุกชาติทุกถิ่นฐานมาตั้งแต่อดีตกาล หากแต่วงวิชาการเพิ่งตระหนักถึงความมีอยู่และยอมรับในคุณค่าของสถาปัตยกรรมนี้เมื่อราว 30-40 ปีก่อนที่ผ่านมานี้เอง สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโดยเฉพาะที่สร้างขึ้นจากไม้ไผ่ และใบไม้ใบหญ้านั้น ผุพังเสื่อมโทรมไปในเวลาไม่ช้า ทำให้สูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับ หลายแหล่งยากจะหาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบดั้งเดิมแล้วในวันนี้

หนังสือสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทยร้อยเรียงขึ้นจากผู้เขียนหลายท่าน เพื่อนำเนื้อหาสาระหลากประเด็นจากหลายแหล่งตามความสันทัดจัดเจนที่แตกต่างกัน มาปะติดปะต่อให้เห็นเป็นภาพรวมของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีอยู่บนผืนแผ่นดินไทย จากจุดกำเนิดในอดีต พัฒนาการในลำดับถัดมา สู่การประยุกต์/สร้างสรรค์ในปัจจุบันสมัย

ภาพประกอบเป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญควบคู่กับเนื้อหาสาระ ภาพมากมีหลากสีสัน ส่วนหนึ่งเป็นภาพถ่ายเก่าอันเป็นสมบัติของผู้เขียนแต่ละคน อีกส่วนหนึ่งเป็นภาพถ่ายใหม่ที่ถ่าย-ทำสำหรับงานเขียนชิ้นนี้โดยเฉพาะ  มุ่งหมายให้ผู้อ่านรู้ซึ้งเรื่องราวพร้อมกับเห็นภาพในเวลาเดียวกัน เพื่อความเข้าใจชัดเจนถูกต้องตรงกันเป็นสำคัญ

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านให้รู้จักและชมชอบงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมากขึ้น และจักเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการอนุรักษ์ หรือพัฒนา หรือประยุกต์ไว้ท่ามกลางบริบทปัจจุบัน หากเป็นเช่นนั้น หนังสือเล่มนี้ได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้ว”

Facebook
Twitter
LinkedIn