สถาปนิกแห่งแผ่นดิน

พระราชกรณียกิจตลอด 70 ปีที่ผ่านมาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่าน 4,447 โครงการทั่วแผ่นดินที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในทุกภูมิภาคของประเทศให้พัฒนาวิถีชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระอัจฉริยภาพของพระองค์ในทุกๆ ด้าน เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน โดยเฉพาะพระปรีชาสามารถด้านสถาปัตยกรรมในการพัฒนาประเทศผ่านโครงการต่างๆ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้คณะผู้รับผิดชอบน้อมนำไปปฏิบัติ โดยเหล่าผู้ถวายงานรับใช้การออกแบบก่อสร้างในโครงการตามพระราชดำริ ต่างมีความรู้สึกปลาบปลื้มใจและถือเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตที่ครั้งหนึ่งได้เคยถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยแต่ละโครงการเพื่อการพัฒนานี้ได้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่มีส่วนในการวางแผนและการออกแบบ ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมืองและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพระองค์ทรงเข้าพระราชหฤทัยเป็นอย่างดี และให้ความสำคัญถึงเรื่องการออกแบบอย่างประหยัด เรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม และเคารพต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงคำนึงเสมอมา

นิตยสาร Asa Crew ฉบับพิเศษนี้ ได้รวบรวมโครงการในพระราชดำริด้านสถาปัตยกรรม พร้อมบทสัมภาษณ์ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาปนิกที่เคยได้รับโอกาสถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้พสกนิกรได้รับรู้ถึงพระอัจฉริยภาพในด้านงานสถาปัตยกรรม ดุจดั่ง “สถาปนิกแห่งแผ่นดิน” อย่างแท้จริง

ดร.กมล จิราพงษ์
บรรณาธิการบริหาร
asacrewmag@gmail.com