ตามที่ได้มีการออก กฎกระทรวง ฉบับที่ 65 (พ.ศ. 2558) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2558 จึงขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไข เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ที่มาพร้อมหนังสือคู่มือกฎหมายใช้บ่อย ชุด C4

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อัพเดทเพื่อนำไปใส่แทนหน้าเดิมได้: c4_bcmr11-58.pdf