บ้าน บ้าน จำลอง : Baan Baan Mockup

ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน บ้าน บ้าน จำลอง (Baan Baan Mockup)

สามารถติดตามรายชื่อได้ที่ http://www.asaexpo.org/baanbaan-mockup-select/

 


บ้าน บ้าน จำลอง (Baan Baan Mockup)

การคัดเลือกผลงานสถาปนิกสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ  เพื่อแสดงในงานสถาปนิก’60

ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2560 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็คเมืองทองธานี

 

 

 

บ้าน บ้าน จำลอง (Baan Baan Mockup)

การคัดเลือกผลงานสถาปนิก เพื่อแสดงในงานสถาปนิก’60

ระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 – 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี

บ้าน =ที่พักอาศัย เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ มีมูลค่าในวงกว้างตั้งแต่ถูกถึงแพง

บ้าน บ้าน = เรื่อยๆ ไม่มีอะไรพิเศษ

บ้านที่มีจำนวนมากขึ้นเป็นบ้าน บ้าน ในภาษาไทย เทียบกับ บ้านในความเป็นจริง

สังคมที่เน้นปริมาณและความสำเร็จรูป บ้านๆ ที่นิยมคือบ้านๆ ที่แกะห่อแล้วรับประทานได้เลย

นิทรรศการนี้ประสงค์ที่จะชี้แจงบ้าน หลายๆ บ้าน ที่วางตัวกันเป็น บ้านๆ แต่ไม่เรื่อยๆ

บ้านที่ยกระดับความต้องพื้นฐานของที่พักอาศัย สู่ คุณภาพชีวิต

บ้านในทุกรูปแบบที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้คน

บ้านที่มีมากกว่า เป็นไปได้มากกว่า และ ดีกว่าที่คิด

แต่ยังเป็น บ้านสำหรับคนทั่วไป

บ้านที่มีศักยภาพในการชี้นำที่ดีอิทธิพลต่อคนหมู่มาก

เราเชื่อว่าสถาปนิกมีบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาบ้านสำหรับทุกคน

ในฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพนี้ ถือเป็นหน้าที่ และเป็นโอกาสที่ดี ที่จะใช้พื้นที่งานสถาปนิก สื่อสาร และแสดงให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจถึงบทบาทของสถาปนิก และเห็นถึงผลงานที่ดี ผ่านการนำเสนอผลงานที่ผู้คนคุ้นเคย ทั้งยังเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งก็คือที่อยู่อาศัย (Dwelling)

ในงานสถาปนิกปีนี้ สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมส่งผลงาน โครงการประเภทที่อยู่อาศัย ในทุกรูปแบบเพื่อมา         จัดแสดงเป็นแบบอย่างของการออกแบบที่ดี ให้บุคคลทั่วไปได้เข้าถึงผลงานของสถาปนิกได้อย่างง่ายๆ ใน บ้าน บ้าน จำลอง (Baan Baan Mockup) โดยมีรายละเอียดการส่งผลงานเข้าคัดเลือกดังต่อไปนี้

ลักษณะของผลงาน :

1. เป็นผลงานประเภทที่อยู่อาศัย ไม่จำกัดขนาด หรือ ประเภทอาคาร และรวมถึงอาคารสำหรับการอยู่อาศัยระยะสั้น เช่น ที่อยู่อาศัยประเภทโรงแรม รีสอร์ท หรือ ที่อยู่อาศัยชั่วคราวได้ เช่น บ้านพักผู้อพยพ

2. ลักษณะของอาคารสามารถเป็นได้ทั้งอาคารก่อสร้างใหม่ หรืออาคารที่เกิดจากการปรับปรุงเป็นที่อยู่อาศัย โดยอาคารที่ส่งเข้าร่วมการจัดแสดงในครั้งนี้ สามารถเป็นอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ กำลังก่อสร้าง หรือ อาคารที่ไม่ได้รับการสร้างจริง ตลอดจนโครงการเชิงทดลองที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ

3. ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่ไม่สามารถจัดแสดงได้ออก สำหรับผลงานที่มีรูปแบบ รายละเอียด และขนาดไม่ตรงกับข้อกำหนดของการจัดแสดง

การส่งผลงานเข้าคัดเลือก :

1.จัดส่งข้อมูลของผลงานที่จะนำมาจัดแสดง ให้ส่งผ่านทางเวบไซต์  http://www.asaexpo.org/submission-center/

2.เลือก Register ที่หัวข้อ บ้าน บ้าน จำลอง (Baan Baan Mockup) กรอกรายละเอียด เพื่อสร้าง ID Project ในการส่งผลงาน

3.อัพโหลดไฟล์เป็นนามสุกล .zip โดยตั้งชื่อด้วย Project ID โดยไฟล์ต้องประกอบด้วย

     3.1 ข้อมูลสรุปโครงการ
นำเสนอผลงานในรูปแบบไฟล์ Jpeg ความละเอียด 300 dpi ขนาด A3 จำนวน 1 แผ่น ระบุรายละเอียดของ โครงการ คำอธิบายผลงานที่ชัดเจน กระชับ ได้ใจความ พร้อมทัศนียภาพของโครงการ  โดยตั้ง ชื่อไฟล์ด้วย Project ID ตามด้วย “B”

     3.2 ข้อมูลเพื่อนำผลงานแสดงใน http://www.asaexpo.org
แนบรูปภาพผลงาน ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ขนาดไม่เกิน 1920×1080 pixel จำนวนไม่เกิน 5 รูป ซึ่งสามารถเป็นรูปที่แสดงทัศนียภาพภายนอก-ภายใน ภาพแสดง drawing หรือ diagram  ทั้งนี้เมื่อผลงานของท่านผ่านกระบวนการพิจารณาแล้ว ทาง ASA จะนำข้อมูลดังกล่าวมาแสดงในเวบไซท์  โดยในการส่งผลงานในข้อ 3.2 นี้ให้รวบรวมไฟล์ดังกล่าวเป็นโฟลเดอร์ แล้วตั้งชื่อด้วย Project ID ตามด้วย “M”

  เมื่ออัพโหลดไฟล์แล้ว กรุณาตรวจสอบสถานการณ์ส่งผลงาน บนหน้าเวบไซต์

4.  กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน ตามลิงค์ดังต่อไปนี้   https://goo.gl/forms/xgydkUSBpBdsfiGo2

5. เมื่อผลงานของท่านได้รับการคัดเลือก ทางคณะกรรมการจัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งตามกำหนดการ

รูปแบบพื้นที่จัดแสดงผลงาน :

พื้นที่จัดแสดงผลงาน สิ่งที่ทาง ASA ได้จัดเตรียมไว้ให้คือโต๊ะวางโมเดลขนาด กว้าง x ยาว 0.90×0.60 เมตร สูง 0.75 เมตร (รูปแบบของโต๊ะที่แสดงในภาพ isometric ด้านล่างเป็นแบบร่างเบื้องต้นซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบภายหลัง ทั้งนี้ด้วยทาง ASA ต้องการบริการสมาชิกในการจัดหาโต๊ะวางโมเดลให้เพื่อลดภาระสมาชิกในการดำเนินการ และในขณะเดียวกันทาง ASA ต้องการให้โต๊ะวางโมเดลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ หลังการจัดงานสถาปนิก’60)

ผลงานที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ผู้ส่งสามารถนำมาจัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการได้ โดยต้องจัดทำโมเดลและฐานที่มีขนาดไม่เกินขนาดของโต๊ะวางโมเดลและมีความสูงของฐานไม่เกิน 0.15 เมตร ตามที่แสดงในภาพ isometric ด้านล่าง

ทั้งนี้ผลงานที่นำมาจัดแสดงในงานนั้น ต้องเป็นผลงานเดียวกับที่ส่งเข้าคัดเลือก สงวนสิทธิให้แสดงผลงาน เฉพาะผลงานที่มีลักษณะตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด

กำหนดการ :

1.วันสุดท้ายของการส่งผลงานเพื่อร่วมคัดเลือก     ภายในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์  2560

2.แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน                       ภายในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560

3.ติดตั้งผลงาน                                             วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560

4.จัดแสดงผลงาน                                        วันอังคารที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560

5.เก็บผลงานคืน                                           วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 20.00 น.

หมายเหตุ :

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอสงวนสิทธิในการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมแสดงงานในนิทรรศการ “บ้าน บ้าน จำลอง” เฉพาะสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เท่านั้น และในการลงทะเบียนเพื่อส่งผลงานได้กำหนดให้สมาชิกระบุอย่างชัดเจนว่ามีความประสงค์เข้าร่วมในนามสมาชิกประเภทนิติบุคคล หรือประเภทบุคคล ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ดังนั้นในการส่งผลงานขั้นสุดท้ายที่นำไปจัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการ หรือในเว็บไซท์ ขอให้สมาชิกแสดงชื่อเจ้าของผลงานให้ตรงกับประเภทของสมาชิกภาพ หากตรวจพบภายหลังว่าสถานภาพความเป็นสมาชิกไม่ตรงกับ ชื่อเจ้าของผลงานที่ปรากฏบนชิ้นงาน ทางคณะกรรรมการจัดงานมีเอกสิทธิ์ในการพิจารณาให้เจ้าของผลงานชิ้นนั้นๆปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมแสดงผลงานในงานสถาปนิกครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมแก่สมาชิกทุกประเภท

สำหรับผู้ที่สนใจต่ออายุสมาชิก หรือสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ประเภทต่างๆ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.asa.or.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2319-6555 ต่อ 109  email. memberasa@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซ.17) ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

คุณรติรัตน์  จันทร  โทร. 0-2319-6555 ต่อ 113  asa.ratirat@gmail.com

Facebook
Twitter
LinkedIn