เกี่ยวกับสื่อของสมาคมฯ

ศูนย์ ASA CREW สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาเครื่องมือและข้อมูลเพื่อการสื่อสารของสถาปนิกไทยต่อสังคม มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้สถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญนำองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเข้าใกล้คนทั่วไปมากยิ่งขึ้น พร้อมเข้าสู่โครงสร้าง “ประเทศไทย 4.0” ที่เน้นการขับเคลื่อนและพัฒนาทุกภาคส่วนของประเทศด้วย “นวัตกรรม”