Show Menu

ประวัติสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อปี พ.ศ. 2476 สถาปนิกซึ่งสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจำนวนหนึ่งได้ร่วมปรึกษาหารือในการดำเนินการจัดตั้งสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้เจริญเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปและเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างสมาชิกด้วยกัน ดังนั้น ในวันที่ 18 เมษายน 2477 จึงมีการประชุมของสมาคมเป็นครั้งแรก ที่ประชุมใหญ่ได้เลือกผู้ริเริ่ม 7 ท่านเป็นกรรมการอำนวยการ ดังนี้ 

1. พระสาโรชรัตนนิมมานก์
นายกสมาคม

5.ม.จ.สมัยเฉลิม กฤดากร
กรรมการ

2.หลวงบุรกรรมโกวิท
เลขาธิการ

6.ม.จ.โวฒยากร วรวรรณ
กรรมการ

เหรัญยิก

3.นายนารถ โพธิประสาท
กรรมการ

7.นายศิววงษ์ กุญชร
กรรมการ

4.ม.จ.อิทธิเทพสรรค์
กรรมการ

สมาคมสถาปนิกสยามในยุคแรก มีสมาชิกทั้งสิ้น 33 คน มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรมศิลปากร คณะกรรมการในยุคแรกได้ร่วมกันร่างข้อบังคับและระเบียบการของสมาคม จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินงานประจำของสมาคม อาทิ ประเภทธนาการ ประเภทธุรการ กรรมการผังเมืองและผังประชาชาติ นอกจากนี้สมาคมได้ออกจดหมายเหตุสมาคม เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตลอดจนเป็นสื่อกลางระหว่างสมาคมกับมวลสมาชิกอีกด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ.2484 การดำเนินกิจการของสมาคม ต้องหยุดชะงักลงโดยปริยาย เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภาวะสงครามกรณีพิพาทอินโดจีน วิกฤตการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 และประกอบกับการสิ้นชีพพิตักษัยของ ม.จ.อิทธิเทพสรรค์ กฤดากร ซึ่งทรงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานของสมาคม ด้วยเหตุนี้จึงมีผลให้สมาคมสถาปนิกสยามต้องหยุดกิจการชั่วระยะหนึ่ง

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงในปี พ.ศ. 2488 สถาปนิกกลุ่มหนึ่งประกอบด้วย

  • นายธนู พงษ์ไพฑูรย์
  • นายแสวง เศรษฐบุตร
  • นายเฉลิม รัตนทัศนีย

ได้พิจารณาเห็นควรที่จะมีการรื้อฟื้นสมาคมสถาปนิกสยามขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในปีถัดมาจึงมีการประชุมกันขึ้นและมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะมีการฟื้นฟูกรรมการเพื่อทำหน้าที่วางโครงการและพิจารณาร่างระเบียบการของสมาคมฯ ขึ้นใหม่ โดยยังยึดถือนโยบายเก่าของสมาคมฯไว้อาทิ การคงชื่อเดิมของสมาคมฯไว้ โดยมิได้เปลี่ยนคำว่า “สยาม” เป็น “ไทย” ด้วยเหตุนี้ สมาคมสถาปนิกสยามจึงกลับฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่ง

 

รายนามนายกสมาคมฯ สถาปนิกสยามฯ ตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมฯ 2477-2551

พ.ศ. 2477
พระสาโรชรัตนนิมมานก์

พ.ศ. 2492
ม.จ.สมัยเฉลิม กฤดากร

ม.ร.ว. แหลมฉาน หัสดินทร

พ.ศ. 2500
ม.ร.ว. แหลมฉาน หัสดินทร

พ.ศ. 2489, 2493
ม.จ.โวฒยากร วรวรรณ

พ.ศ. 2494
ม.จ.ประสมสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์

พ.ศ. 2501
นายถาวร บุณยเกตุ

พ.ศ.2490
นายนารถ โพธิประสาท

พ.ศ. 2498
พลอากาศโท ชิ้น พลเดชวิสัย

พ.ศ. 2502
นายเฉลิม  รัตนทัศนีย

พันตรีหลวงบุรกรรมโกวิท

พ.ศ. 2491, 2496-97
พันตรีหลวงบุรกรรมโกวิท

นายสนิท ฉิมโฉม

พ.ศ.2499, 2505
นายสนิท ฉิมโฉม

พ.ศ. 2503-2504, 2506, 2508
พันเอก จำลอง อรัณยกานนท์

พ.ศ. 2505
นายดวง ยศสุนทร

พ.ศ. 2514-15
นายศิริชัย นฤมิตรเรขการ

พ.ศ. 2505
นาวาเอกสมภพ ภิรมย์ ร.น

พ.ศ. 2516-2517
พันเอก จิระ ศิลปกนก

พ.ศ. 2510 พลอากาศตรี
ภาคย์ กฤษณะพันธุ์

พ.ศ. 2518-2519
นายปรีดิ์ บุรณศิริ

พ.ศ. 2511,2512-2513
นายวทัญญู ณ ถลาง

พ.ศ. 2520-2521
ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

พ.ศ. 2522-2523
พลเรือตรี ประจวบ พลกล้า

พ.ศ. 2524-2525
นายนิจ หิญชีระนันทน์

พ.ศ. 2526-2527
นายพิชัย วาศนาส่ง

พ.ศ. 2528-2529
นายทรงคุณ อัตถากร

พ.ศ. 2530-2535
นายมติ ตั้งพานิช

พ.ศ. 2535-2537
นายนิธิ สถาปิตานนท์

พ.ศ. 2537-2539
นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

พ.ศ. 2539-2541
นายจำเนียร ศศิบุตร

พ.ศ. 2541-2543
รต.ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์

พ.ศ. 2543-2545
นายพิศิษฐ์ โรจนวานิช

พ.ศ. 2545-2547
นายประภากร วทานยกุล

พ.ศ. 2547-2549
พลเรือโท ฐนิธ กิตติอำพน

พ.ศ. 2549-2551
นายสิน พงษ์หาญยุทธ

พ.ศ. 2551-2555
นายทวีจิตร จันทรสาขา

พ.ศ. 2555-2557
นายสมิตร โอบายะวาทย์