คณะกรรมาธิการ – อนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2563 – 2565

คณะกรรมาธิการ-อนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2563-2565

ด้าน สถาบันสถาปนิกสยาม (ISA)

นาย อดุลย์ แก้วดี

ประธานอนุกรรมการ

นางสาว กุลธิดา ทรงกิตติภักดี

อนุกรรมการ

นาย คมสัน สกุลอำนวยพงศา

อนุกรรมการ

นางสาว ชนาธิป มานิจสิน

อนุกรรมการ

นาย ปฏิกร ณ สงขลา

อนุกรรมการ

รศ. พรรณชลัท สุริโยธิน

อนุกรรมการ

นาย ไพทยา บัญชากิติคุณ

อนุกรรมการ

นาย เมษ ภู่เจริญนาย เมษ ภู่เจริญ

อนุกรรมการ

นาย วรพจน์ เตชะอำนวยสุข

อนุกรรมการ

นาย วิญญู วานิชศิริโรจน์

อนุกรรมการ

นางสาว สุรัสดา นิปริยาย

อนุกรรมการ

Mr.Jenchieh Hung

อนุกรรมการ

ด้าน พัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวเนื่อง

นาย สุเมธ ฐิตาริยกุล

ประธานอนุกรรมการ

นาย ชนินทร์ ลิมาภรณ์วณิชย์

อนุกรรมการ

ผศ. ณธทัย จันเสน

อนุกรรมการ

อ. รุจ รัตนพาหุ

อนุกรรมการ

อ .วราภัทร์ โพคะรัตน์ศิริ

อนุกรรมการ

นาย วีระพล สิงห์น้อย

อนุกรรมการ

อ. สาโรช พระวงค์

อนุกรรมการ

นาย สุรัตน์ พงษ์สุพรรณ์

อนุกรรมการ

นาย ทูนธรรม สุโฆสิต

อนุกรรมการ