คณะอนุกรรมการกำกับดูแลเนื้อหาวารสารอาษา ประจำปี 2563 – 2565

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลเนื้อหาวารสารอาษา ประจำปี 2563-2565

รศ.ดร.ม.ล. ปิยลดา ทวีปรังษีพร

ประธานอนุกรรมการ

ผศ.ดร. สายทิวา รามสูต

อนุกรรมการ

นาย วรพจน์ เตชะอำนวยสุข

อนุกรรมการ

นาย เผดิมเกียรติ สุขกันต์

อนุกรรมการ

นาย ปรัชญา สุขแก้ว

อนุกรรมการ

นางสาว น้ำทิพย์ ยามาลี

อนุกรรมการ

นางสาว กุลธิดา ทรงกิตติภักดี

อนุกรรมการ

Jenchieh Hung

อนุกรรมการ

นาย ธีรรัตน์ แก้วใจกล้า

เลขานุการ