ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

mmlk;lkl;

ฝ่ายสำนักงาน
กษมา วรรณศิลป์
ผู้จัดการสมาคมฯ
0-2319-6555 ต่อ 111
asa.kvanasilpa@gmail.com
ฝ่ายทะเบียน
รติรัตน์ จันทร
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
0-2319-6555 ต่อ 113
asa.ratirat@gmail.com
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ณิชาวีร์ สายทวี
เจ้าหน้าที่การเงิน
0-2319-6555 ต่อ 117
moonoy_a@hotmail.com
ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ
ณภัทร สักกามาตย์
เจ้าหน้าที่กิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ
0-2319-6555 ต่อ 203 
asa.naputts@gmail.com
ฝ่ายการเงิน
รสสุคนธ์ มังสา 
เจ้าหน้าที่การเงิน
0-2319-6555 ต่อ 118
asa.accfin@gmail.com
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ชลนะเทพ สัตยบัณฑิต
หัวหน้าฝ่ายบัญชี/การเงิน
0-2319-6555 ต่อ 115
asa.chonnathep@gmail.com
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร
คุณามาศ เชื้ออารย์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร
0-2319-6555 ต่อ 201 
asa.bric@gmail.com
ฝ่ายงานสถาปนิก
กัลยาพร จงไพศาล
เจ้าหน้าที่งานสถาปนิก
0-2319-6555 ต่อ 206
asa.kanlayaporn@gmail.com
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ธีรรัตน์ แก้วใจกล้า
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
0-2319-6555 ต่อ 205
asa.theerarat@gmail.com
ฝ่ายธุรการ
สิริพิมพ์ อินทร์เจริญ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0-2319-6555 ต่อ 119
asa.siripim@gmail.com
ฝ่ายสำนักงาน
นพมาส สมใจเพ็ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0-2319-6555 ต่อ 109
memberasa@gmail.com
ฝ่ายสำนักงาน/ภูมิภาค
เสรี มลุลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิคม และภูมิภาค
0-2319-6555 ต่อ 112
seree.asa@gmail.com
ฝ่ายต่างประเทศ
สลิลา ตระกูลเวช
เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ
0-2319-6555 ต่อ 121
asa.strakulvech@gmail.com
ฝ่ายสำนักงาน
ธนากร บุญแท่น 
เจ้าหน้าที่รับส่งบุคคลากร
0-2319-6555
asaisaoffice@gmail.com

ๆๆ

ฝ่ายวิชาชีพ
สราวุธ กาญจนพิมาย
เจ้าหน้าที่วิชาชีพ
0-2319-6555 ต่อ 114
sarawut.aom@gmail.com
ฝ่ายวิชาการ
อนวัช พงศ์สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่วิชาการ/อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม
0-2319-6555 ต่อ 202 
gio_anawach@hotmail.com
ฝ่ายสำนักงาน
สมควร นาโล
เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร
0-2319-6555
asaisaoffice@gmail.com
ฝ่ายวิชาชีพ
นวมินทร์ ตระบุตร 
เจ้าหน้าฝ่ายวิชาชีพ
0-2319-6555 ต่อ 207
nawamin.asa@gmail.com

ๆๆ