กฎหมายใช้บ่อย 2566

กฎหมายใช้บ่อย 2566

สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ ได้ที่ https://shop.asa.or.th/

หนังสือกฎหมายใช้บ่อย เรียบเรียงและจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารได้อย่างชัดเจนขึ้น ง่ายขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอประเด็นหัวข้อต่างๆ ในกฎหมายที่สถาปนิกควรจะต้องรู้ ต้องใช้บ่อยๆ หรือเกิดคำถามและข้อสงสัยในการตีความขึ้นบ่อยครั้ง มาอธิบายด้วยภาษาที่ง่ายขึ้น
เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถาปนิกใหม่ นิสิตนักศึกษาสถาปัตยกรรม และใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบอาคารที่จะต้องทำให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ไม่คุ้นเคยกับบรรดาตัวบทกฎหมายซึ่งนอกจากจะมีเป็นจำนวนมากแล้ว ยังอาจสลับซับซ้อนและเข้าใจยากอีกด้วย นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์กับสถาปนิกที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเพื่อทบทวนและเป็นคู่มือที่สามารถหยิบมาเปิดอ่านทำความเข้าใจได้เสมอๆ
กฎหมายใช้บ่อย 2566 นี้ เป็นการอัปเดตและปรับปรุงมาจากเวอร์ชั่นที่ 2 ซึ่งออกเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมกับเป็นการปรับปรุงและเพิ่มเติมทั้งเนื้อหาสาระและรูปแบบให้ดียิ่งขึ้น

เอกสารกฎหมายใช้บ่อย แม้จะจัดทำขึ้นคู่เคียงกับหนังสือกฎหมายใช้บ่อยให้ใช้เปิดควบคู่กัน แต่ประโยชน์หลักในระยะยาวคือการเป็นเอกสารอ้างอิงด้านกฎหมายอาคารที่สามารถเปิดค้นคว้าได้สะดวก เพราะเป็นการนำเอาเฉพาะกฎหมายบางฉบับ หรือบางส่วนของกฎหมายบางฉบับที่สถาปนิกต้องใช้บ่อยๆ ในปัจจุบันซึ่งค่อนข้างครอบคลุมการออกแบบในเกือบทุกประเภทอาคาร มารวบรวมไว้ในรูปแบบที่สะดวกต่อการจัดเก็บใส่แฟ้มเอกสาร
เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ไม่เพียงมีกฎกระทรวงควบคุมอาคารฉบับสำคัญๆ อาทิเช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 55, 33, 39 ฯลฯ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร แต่ยังประกอบด้วยกฎหมายและเอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และใช้บ่อย เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร แผนที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศของสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดใช้งานได้อย่างสะดวกเพราะประกอบด้วยแผนผังสีซึ่งเป็น key map และหน้าแผนผังขยายขนาด A4 พร้อมตารางสรุปข้อกำหนดที่มีรายละเอียดครบถ้วนขนาด A3 และตารางสรุปข้อกำหนดเฉพาะประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใช้บ่อยขนาด A4 ให้เลือกใช้
กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กฎหมายทุกฉบับเป็นฉบับที่อัปเดตล่าสุดถึงวันที่เริ่มจำหน่าย หรือแม้หลังจากนั้น หากมีการปรับปรุงแก้ไข ก็สามารถติดตามอัปเดตด้วยตนเองได้จากเว็บไซต์ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ


ราคาจำหน่าย (ยังไม่รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์) / ค่าส่งไปรษณีย์ 50 บาท/ชุด , 40 บาท/เล่ม **
ราคาปกติ – บุคคลทั่วไป
740.- บาท /Set หนังสือกฎหมายใช้บ่อย + เอกสารกฎหมายใช้บ่อย
420.- บาท /หนังสือกฎหมายใช้บ่อย
360.- บาท /เอกสารกฎหมายใช้บ่อย

ราคาสมาชิกสมาคมฯ*
670.- บาท /Set หนังสือกฎหมายใช้บ่อย + เอกสารกฎหมายใช้บ่อย
380.- บาท /หนังสือกฎหมายใช้บ่อย
330.- บาท /เอกสารกฎหมายใช้บ่อย

* สามารถตรวจสอบสมาชิกภาพสมาคมฯได้ที่ https://asamember.org/public/Member

** สามารถ walk-in ซื้อได้ที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ พระราม 9 ซอย 17
หรือสั่งซื้อเพื่อให้จัดส่งไปรษณีย์ โทร. 0-2319-6555 ต่อ 116


*** เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดทำต้นฉบับของ “เอกสารกฎหมายใช้บ่อย” เพื่อส่งโรงพิมพ์ ทำให้เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด A1 ซึ่งควรจะเป็นเอกสารรหัส bcmr55-63 ซึ่งได้รับการปรับปรุงล่าสุด กลายเป็นเอกสารเก่ารหัส bcmr55-59 ผู้จัดทำเอกสารกฎหมายใช้บ่อยต้องขออภัยอย่างสูงในความผิดพลาดนี้ และขอนำส่งเอกสารชุด A1 ที่ถูกต้องให้
ในส่วนของ “เอกสารกฎหมายใช้บ่อย” ส่วนที่พิมพ์ผิดพลาด จะจัดส่งในส่วนที่แก้ไขให้กับผู้ที่ pre order ทั้งหมดตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ตอนจอง หากไม่ได้ให้ที่อยู่ไว้ จะจัดส่งตามที่อยู่สมาชิกตามระบบทะเบียน ในเบื้องต้นส่งไฟล์ให้ทางอีเมลก่อนแล้ว

สำหรับผู้ที่ซื้อเอกสารกฎหมายใช้บ่อยที่งานสถาปนิก ’66 สามารถเข้ามารับฉบับที่แก้ไขได้ที่สมาคมฯ หรือดาวน์โหลดส่วนแก้ไขได้ในเว็บไซต์สมาคมฯ ที่ https://asa.or.th/laws/news_fubr_upd1-66/

Facebook
Twitter
LinkedIn