อัพเดท กฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #2/60

อัพเดท กฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) #2/60

21 ก.ย. 2560

ตามที่ได้มีการออก ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2557 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 จึงขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไข เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด B2

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อัพเดทเพื่อนำไปใส่แทนหน้าเดิมได้: b2_lsbma-60.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn