ข้อเสนอปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

☝️ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ เพื่อระดมความคิดเห็น (Focus group discussion) หัวข้อ ข้อเสนอปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการของภาครัฐ
ดำเนินการโดย สมาคมสถาปนิกสยามฯ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ✌️แบบตอบรับ https://shorturl.at/dFHY9

😀วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมกลุ่มย่อย
1. เพื่อเปิดให้มีการวิพากษ์ข้อเสนอปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง จากมุมมองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมควบคุม รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
2. นำความคิดเห็นไปสู่การจัดทำร่างคู่มือการกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) ในการจ้างงานควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ

🧐กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (จัดประชุมแยกกัน)
1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง*
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 9:00-12:00 น.
2. สถาปนิกหรือวิศวกรในบริษัทที่เคยได้รับการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการของภาครัฐ*
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00-16:00 น.

Facebook
Twitter
LinkedIn