ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างผู้ดำเนินการถ่ายภาพ รวบรวม เรียบเรียงข้อมูล รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างผู้ดำเนินการถ่ายภาพ  รวบรวม  เรียบเรียงข้อมูล รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม  ประจำปี  ๒๕๖๗ สมาคมสถาปนิกสยาม  ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ตามประกาศสมาคมสถาปนิกสยาม  ในพระบรมราชูปถัมภ์  รายละเอียดและข้อกำหนด  (Terms  of  Reference :  TOR)

การจัดจ้างผู้ดำเนินการถ่ายภาพ  รวบรวม  เรียบเรียงข้อมูล  รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม  ประจำปี  ๒๕๖๗  นั้น

 

โครงการการถ่ายภาพ  รวบรวม  เรียบเรียงข้อมูล  รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม  ประจำปี  ๒๕๖๗  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖  จำนวน  ๑  งาน  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่  บริษัท  บานาน่า  สตูดิโอ  จำกัด  ซึ่งมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว  เอกสารครบถูกต้องและอยู่ในงบประมาณที่ได้ตั้งไว้  อีกทั้งเป็นบริษัทฯ  ที่มีความเชี่ยวชาญ  ปฎิบัติงานทางด้านงานอนุรักษ์มายาวนาน  และมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๔๘,๙๗๒  บาท  (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Facebook
Twitter
LinkedIn