23 ม.ค. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1/64 “กับงานตกแต่งภายในรัฐสภาแห่งใหม่”

ประกาศขอยกเลิกการจัดกิจกรรม !

ตามที่ได้มีประกาศเรื่องการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่และได้มีข้อกำหนดการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1/64 ISA Building Materials Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-64 : “กับงานตกแต่งภายในรัฐสภาแห่งใหม่” วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมพระสาโรชรัตนนิมมานก์ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้

กำหนดการ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์