ประกาศสรรหาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี 4 ปี ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ในวันและเวลาราชการ
ณ งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม่
โทรศัพท์หมายเลข 053-943118  หรือที่เว็บไซต์ http://hr.oop.cmu.ac.th
Facebook
Twitter
LinkedIn