โครงการที่จัดการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ด้วยโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์เป็นโครงการที่จัดการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการฯ กำหนดเปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 24 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 พฤษภาคม 2567 และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2613-2297, 0-2613-2260 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.re.tbs.tu.ac.th

เปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย และมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
             หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป หรือได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน

สมัคร MRE ผ่านระบบ online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 พฤษภาคม 2567

Facebook
Twitter
LinkedIn