6 ก.พ.64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/64 “VISIT WINDSHELL NARADHIWAS”

** ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน**

** เลื่อนวันจัดงาน จากเดิม 6 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น วันที่ 6 มีนาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 **

กำหนดการ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

Facebook
Twitter
LinkedIn