BIM Data Visualization with VIM 2024 

บริษัท วีอาร์คอนซัลแตนท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จัดงานเสวนา VRC JOURNEY 2024 CHAPTER 1 ในหัวข้อ BIM Data Visualization with VIM 2024 (การแสดงข้อมูล BIM อย่างง่ายด้วย VIM)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ให้กับบุคลากรในวงการวิชาชีพ โดยเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสังเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) จากข้อมูล BIM อย่างง่ายด้วย VIM
จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาหัวข้อ BIM Data Visualization with VIM 2024(การแสดงข้อมูล BIM อย่างง่ายด้วย VIM) ซึ่งจัดในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.30-11.00 น. ผ่านช่องทางการบรรยาย : Online Web Conference (microsoft teams) ในระบบภาษาอังกฤษและไทย และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ผูัที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้ใบประกาศนียบัตร)
Facebook
Twitter
LinkedIn