ขอเชิญลงคะแนนเลือกตั้งและรับรองผู้สมัครประธานกรรมาธิการสถาปนิกภูมิภาค สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี พ.ศ. 2563-2565

A03  นายวีรพล จงเจริญใจ_ผู้สมัครประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน

A04 นายธนาคม วิมลวัตรเวที_ผู้สมัครประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน

B03 นายนิพนธ์ หัสดีวิจิตร_ผู้สมัครประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ

 

วิดีโอแนะนำวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมาธิการภูมิภาคผ่านระบบออนไลน์