การเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสมาคมสถาปนิกสยามฯ ปี 66-68

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการกองุทน ประจำปี 2566-2568

update : 11/11/2022


ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน รับชมการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566-2568

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมาคมสถาปนิกสยามฯ หรือ รับชมผ่าน LIVE ที่เพจเฟชบุ๊ค สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูรายละเอียดการเลือกตั้งฯเพิ่มเติม https://asa.or.th/news/fund-committee-election-2023-2025/
หรือ โทร. 02-319-655 ต่อ 109

 

จดหมายเชิญลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการกอง 66-68

update 27/29/2022


ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัคร คณะกรรมการกองทุน ประจำปี 2566 – 2568 มีรายชื่อดังนี้
หมายเลข 1 นาย ชวลิต สุวัตถิกุล
หมายเลข 2 นาย วีระ ถนอมศักดิ์
หมายเลข 3 นาย วิญญู วานิชศิริโรจน์
หมายเลข 4 นาย พงศ์ ศิริปะชะนะ
หมายเลข 5 นาย สิน พงษ์หาญยุทธ
หมายเลข 6 นาย สมิตร โอบายะวาทย์
หมายเลข 7 ผศ. มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต
หมายเลข 8 รศ. ยุพยง เหมะศิลปิน
* หมายเหตุ หมายเลขผู้สมัครเรียงตามลำดับ ที่สมาคมฯ ได้รับใบสมัคร
update 22/09/2022

update 13/09/2022


1.จดหมายเชิญลงสมัคร คณะกรรมการกองทุน66-68

2. เอกสารแนบ1 ข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยามฯ

3. เอกสารแนบ 2 ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุน 66-68