Responding to Thailand New Era และสาธิตการใช้เครื่องมือสำรวจ

บริษัท ท็อปคอน โพซิชั่นนิ่ง เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ บริษัท วีอาร์คอนซัลแตนท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
จัดงานเสวนาเทคโนโลยีเครื่องมือสำรวจ Topcon & VRC Roadshow
ในหัวข้อ “Responding to Thailand New Era” และสาธิตการใช้เครื่องมือสำรวจ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ให้กับบุคลากรในวงการวิชาชีพ
โดยเน้นไปในเชิงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี BIM และเครื่องมือสำรวจที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรในวงการวิชาชีพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 12.30 -17.30 น.
ณ ห้องประชุมบูกิตอันดา ชั้น 1 โรงแรมบูกิตตา บูทีค โฮเทล จังหวัดภูเก็ต
มีวิทยากร 6 ท่าน มาพูดในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1.Survey Solution
– การประยุกต์ใช้เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ เพื่องานรังวัดและสร้างแบบจำลองสามมิติ
– นวัตกรรมเครื่องมือช่วยวางผังสำหรับงานสำรวจและก่อสร้าง
โดย คุณ ปฐมพงษ์ พลีจัตตุ, คุณ ภูริต หมุดทอง และคุณ ปริญญา น้อยนวล
2.Digital Age of 3D Surveying & Site Modeling Information
– อัพเดตเทรนด์เครื่องมือสำรวจ
– แพลตฟอร์มสำหรับการจัดการควบคุมคุณภาพและซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผล BIM
– การเตรียมงานสำรวจ การบริหารข้อมูลและโซลูซันการสำรวจสำหรับโครงการ BIM
  โดย รศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์, คุณ รัช กุลนรัตน์ และคุณ วีระชัย ปรานวีระไพบูลย์
Facebook
Twitter
LinkedIn