ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน

กฎหมายอาคาร > กฎหมายการจัดสรรที่ดิน > ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน


วันที่ประกาศล่าสุด: 12 มิ.ย. 2567

เพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
เพื่อการอุตสาหกรรม
เพื่อเกษตรกรรม
  • ข้อกำหนดของจังหวัดที่มี ฉบับที่ 2 ขึ้นไป แสดงว่ามีการปรับปรุงแก้ไข จะต้องดูทุกฉบับให้ครบถ้วน ยกเว้นหากรายการใดระบุว่า แก้ไขโดย … แสดงว่าเป็นฉบับที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
  • แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
ลำดับ ชื่อข้อกำหนด
(เรียงตามลำดับอักษรชื่อจังหวัด)
1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2546
1.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 แก้ไขโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
2.1
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550
2.2
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2.3
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
3
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2545
3.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
4
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2544
4.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
5
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2545
5.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2548
6.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
7
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2546
7.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดจันทบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
7.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดจันทบุรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
7.3
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดจันทบุรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
8
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2546
8.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
8.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
8.3
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
9
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546
9.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
9.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
10
ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2546
10.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
11
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2546
11.1
ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
11.2
ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
12
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2544
12.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชุมพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
13
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2545
13.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
13.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
14
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561
15
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม จังหวัดตรัง พ.ศ. 2547
16
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดตราด พ.ศ. 2546
16.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดตราด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
16.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดตราด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
17
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดตาก พ.ศ. 2547
17.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดตาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
18
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2544
18.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครนายก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
18.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครนายก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
19
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2544
19.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545)
19.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550)
19.3
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครปฐม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
19.4
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครปฐม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
20
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2546
21
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2545
21.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
21.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
21.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
22
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2547
22.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
23
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2546
24
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2563
25
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2545
26
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดน่าน พ.ศ. 2546
26.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดน่าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
26.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดน่าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
27 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2555
28
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2546
28.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560)
28.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560)
28.3
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561)
29
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552
30
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2544
30.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
30.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
30.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
30.4 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
30.5 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
30.6 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565
31
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2545
31.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
31.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
32
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2546
33
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2546
33.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550)
33.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560)
33.3
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560)
33.4
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2562)
 34
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2545
34.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
34.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
35
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา พ.ศ. 2547
35.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
35.2
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
35.3
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
35.4
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 
36
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2547
36.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพัทลุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
37
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2545
37.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจิตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
37.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจิตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
38
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2545
38.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
38.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
39
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2546
39.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
40
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2546
40.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
41
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2546
41.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
42
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546
42.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
42.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
43
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2546
43.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
43.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
44
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2545
45
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2544
46
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2546
46.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดยโสธร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
47
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดยะลา พ.ศ. 2544
47.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดยะลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
47.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดยะลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
48
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2545
49
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดระนอง พ.ศ. 2545
50
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดระยอง พ.ศ. 2544
50.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
50.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
51
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2546
51.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดราชบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
51.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดราชบุรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
52
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2547
53
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2545
54
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2545
54.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดลำพูน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
54.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดลำพูน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
55
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเลย พ.ศ. 2546
56
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2545
57
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2545
57.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
58
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2545
58.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสงขลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
59
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสตูล พ.ศ. 2545
60
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2546
60.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
60.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
61
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2546
61.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
62
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2546
62.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
62.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
63
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2545
63.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสระแก้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
64
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2551
64.1
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
64.2
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
64.3
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
65
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2545
65.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
66
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2544
66.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
66.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
67
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2546
67.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
67.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
68
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2546
69
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2546
69.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
69.2
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
70
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2545
70.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดหนองคาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
70.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดหนองคาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
71
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2545
71.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
71.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
72
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2544
72.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
73
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2545
73.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
74
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2545
74.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุดรธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
75
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2544
75.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
75.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
76
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2567
77
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2546
77.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ลำดับ
ชื่อข้อกำหนด
(เรียงตามลำดับอักษรชื่อจังหวัด)
1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2551
2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550
3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2549
4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2552
5 ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2550
6 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2551
7 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2550
8 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2550
9 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2557
10 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2550
11 ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2549
12 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2552
13 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
14 ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2550
15 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดตราด พ.ศ. 2551
16 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. 2550
17 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2552
18 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2551
19 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2552
20 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2552
21 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2552
22 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2558
23 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552
24 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2550
25 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2550
26 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552
27 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา พ.ศ. 2552
28 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2552
29 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2551
30 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2552
31 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2551
32 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2552
33 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา พ.ศ. 2551
34 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2551
35 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2551
36 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2552
37 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2552
38 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2550
39 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2557
40 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2551
41 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2551
42 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2552
43 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2550
44 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2552
45 ข้อ กำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2552
46 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2552
47 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2551
48 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2552
49 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2552

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ลำดับ
ชื่อข้อกำหนด
(เรียงตามลำดับอักษรชื่อจังหวัด)
1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2551
2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2550
4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2552
5 ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2550
6 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2551
7 ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2551
8 ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2550
9 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2550
10 ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2550
11 ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2549
12 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2552
13 ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2550
14 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
15 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จังหวัดตรัง พ.ศ. 2549
16 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดตราด พ.ศ. 2550
17 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2552
18 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2551
19 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2552
20 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2552
21 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2552
22 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2552
23 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552
24 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2552
25 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2550
26 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552
27 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2552
28 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพังงา์ พ.ศ. 2552
29 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2552
30 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2551
31 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2549
32 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2551
33 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดยะลา พ.ศ. 2551
34 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2551
35 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2550
36 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2552
37 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2550
38 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2552
39 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2550
40 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2551
41 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2553
42 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2551
43 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2552
44 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2550
45 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2552
46 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2552
47 ข้อ กำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2552
48 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2550
49 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2552
50 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2551
51 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2552
52 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2552