สำนักวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ ประกอบไปด้วย

1. ศูนย์ พวต. มีหน้าที่ การจัดอบรมและพัฒนาเทคนิควิชาชีพ วิชาการ ด้านการออกแบบ รวมถึงการตัดทำฐานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ติดตามข่าวอบรม – สัมมนา ได้ที่นี่  

2. ศูนย์ข้อมูลกฏหมายอาคาร มีหน้าที่ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม จัดระบบ และเผยแพร่ข้อมูลกฏหมายอาคารและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ข่าวกฏหมาย

ดาวน์โหลดข้อมูลกฏหมายอาคาร

        บริการอัพเดทข้อมูลกฎหมายอาคาร

3. ศูนย์มรดกเมือง มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้านอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม