BLUESCOPE DESIGN AWARD 2023 : “Beautiful Strength” of Coated Steel

BLUESCOPE DESIGN AWARD 2023 “Beautiful Strength” of Coated Steel

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด และ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดการประกวดชิงรางวัลงานออกแบบอาคารยอดเยี่ยมแห่งปี BlueScope Design Award 2023 เวทีที่สถาปนิกและนักออกแบบจะได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่โดดเด่นจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะ และเคลือบสี รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่เน้นการออกแบบในเรื่องความยั่งยืน และขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิมสำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต ภายใต้ธีมการประกวด “Joyful living of Aesthetics and Functional Design” เพื่อชิงถ้วยรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

สนใจสมัครได้ที่: https://forms.gle/ffkoRVJHTtjB6WDT7

 

BLUESCOPE DESIGN AWARD 2023 Beautiful Strength” of Coated Steel

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด และ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดการประกวดชิงรางวัลงานออกแบบอาคารยอดเยี่ยมแห่งปี BlueScope Design Award 2023 เวทีที่สถาปนิกและนักออกแบบจะได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่โดดเด่นจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะ และเคลือบสี รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่เน้นการออกแบบในเรื่องความยั่งยืน และขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิมสำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต ภายใต้ธีมการประกวด “Joyful living of Aesthetics and Functional Design” เพื่อชิงถ้วยรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนแนวคิดและวิธีการออกแบบอาคาร โดยใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบโลหะและเคลือบสี ในการตอบสนอง การออกแบบให้สวยงาม และใช้งานอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ งานออกแบบอาคาร ที่มีการนำวัสดุและเหล็กเคลือบโลหะ และเคลือบสี ไปใช้ในงานออกแบบ

คุณสมบัติผลงานอาคารที่ประกวด

 1. ผู้มีสิทธิส่งผลงานจะต้องเป็น สถาปนิก ประเภทบุคคล หรือ นิติบุคคล มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก
 2. ผลงานอาคารที่ส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีทำเลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสีของ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) เท่านั้น
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของอาคารให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้
 5. ผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากเวทีประกวดผลงานการออกแบบ BLUESCOPE DESIGN AWARD ในปีอื่นๆ ที่ผ่านมาแล้ว ไม่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดซ้ำได้

หมายเหตุ: ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดที่ไม่ระบุข้อมูลตามข้อกำหนด หรือขาดคุณสมบัติทางคณะทำงานจัดการประกวดขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาผลงานและหากทราบภายหลังจากที่พิจารณาแล้วจะถือเป็นโมฆะ

ประเภทของอาคารแบ่งเป็น 4 ประเภท มีดังนี้

 1. อาคารพักอาศัย (Residential Building) เช่น บ้านพักอาศัย อาคารที่พักอาศัย
 2. อาคารไม่พาณิชยกรรม (Non-Commercial Building) เช่น สถาบัน การศึกษา และอาคารทางศาสนา
 3. อาคารพาณิชยกรรม (Commercial Building) เช่น สำนักงาน โรงแรม และห้างสรรพสินค้า
 4. อาคารประเภทอื่นๆ (Others) เช่น โรงงาน สนามบิน และท่าเรือ

ขั้นตอนการประกวด

การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ โดย

รอบที่ 1 จะทำการคัดเลือกผู้เข้าประกวดแบบประเภทละ 5 ผลงาน รวม 20 ผลงาน

รอบที่ 2 ผู้เข้าประกวดแบบทั้ง 20 ผลงานจะต้องนำเสนอผลงานผ่านระบบ ZOOM กำหนดเวลาไม่เกิน 15 นาที แบ่งเป็นการนำเสนอ 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที เพื่อให้กรรมการตัดสิน ทั้งนี้ Presentation จะต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ขอบเขตและรายละเอียดที่ผู้ออกแบบจะต้องดำเนินการ

 1. กรอกแบบฟอร์มสมัครที่: https://forms.gle/vBSzkG5vG9XdyBCg6 (จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566)
 2. กรอกเลขสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในแบบฟอร์มให้ถูกต้อง หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกเพื่อนำเลขไปกรอกในแบบฟอร์มได้ที่: ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน โทร 0-2319-6555 | ต่อ 113 | Line official : @asaline
 3. จัดทำเพลทรูปแบบไฟล์ JPG แสดงผลงานในแนวตั้งขนาด A1 (594 x 841 มม.) 150 dpi จานวน 2-8 เพลท

โดยมีรายละเอียดโครงการประกอบด้วย:

 • ชื่อโครงการและที่ตั้งโครงการ
 • รายละเอียดโครงการ
 • แนวความคิดในการออกแบบและข้อความอธิบายงานออกแบบโครงการ
 • รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยโครงการ
 • แบบสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย แผนผังที่ตั้ง ผังบริเวณ ผังพื้นอาคารที่แสดงชื่อพื้นที่หรือห้องและตำแหน่งรูป
 • ตัด รูปด้านอาคารภายนอก รูปตัดอาคารผ่านส่วนที่สำคัญ พร้อมระบุมาตราส่วน
  • ภาพถ่ายโครงการพร้อมคำอธิบายภาพ ประกอบด้วย ภาพถ่ายทัศนียภาพโดยรอบอาคาร พร้อมสภาพแวดล้อม
 • ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีภาพอาคารทั้งภายนอกและภายในอาคารที่แสดงจุดเด่นสำคัญ
  • ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าคัดเลือกเป็นอาคารที่มีการดัดแปลงหรือต่อเติมจะต้องจัดส่งภาพถ่ายเปรียบเทียบก่อนและหลังดัดแปลงอาคารพร้อมคำอธิบายภาพ
  • ข้อมูลประกอบอื่นใด ตามที่ผู้ส่งเห็นควร เช่น ไดอะแกรม ฯลฯ
 1. จัดส่งภาพถ่ายแต่ละรูปที่มีในข้อ 3. เป็น jpg file หรือ tif file ที่มีความละเอียดสูง หรือ ai file จัดส่งมาที่ email Email: asabluescope@gmail.com ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
 2. ประกาศผลผู้เข้ารอบผ่านสื่อของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

การเตรียมข้อมูล และการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน (สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ)

 1. ผู้ผ่านเข้ารอบจะต้องจัดทำแบบฟอร์มขออนุญาตการส่งผลงานและเผยแพร่ผลงาน โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคาร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิก https://www.shorturl.asia/mf3Xq
 2. ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะต้องจัดทำ Presentation นำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินเป็นภาษาอังกฤษ กำหนดเวลาในการนำเสนอไม่เกิน 10 นาที ถามตอบ 5 นาที นำเสนอในช่วงวันที่ 11-14 มกราคม 2566 โดยคณะทำงานจะแจ้งกำหนดวันและเวลาให้ทราบอีกครั้งในวันประกาศผลผู้เข้ารอบ
 3. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทางสื่อของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในวันที่ 17 มกราคม 2566

กณฑ์การตัดสิน (สัดส่วนการให้คะแนน)

 1. ความโดดเด่นน่าสนใจของเนื้อหาและแนวความคิดการนำ “วัสดุและผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบโลหะ และเคลือบสี” ใช้ในงานออกแบบอาคาร (60%)
 2. นวัตกรรม (Innovation) ในการนำไปใช้และผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสี” ใช้ในงานออกแบบอาคาร เช่น การอนุรักษ์ การประหยัดพลังงาน (30%)
 3. ปริมาณผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสี ที่นำไปใช้การก่อสร้าง (10%)

หมายเหตุ : คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมประกวดแบบไม่มีสิทธ์ ร้องเรียนหรือ อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

กรรมการตัดสิน

Mr. Adrian Costa Principal, NH Architecture

คุณไพทยา บัญชากิติคุณ จาก ATOM Design

คุณจูน เซคิโน จาก Junsekino Architect and Design

กำหนดการ

วันที่  4  กันยายน  2566 ประกาศข้อกำหนดการประกวด เปิดรับสมัคร

วันที่  31 ตุลาคม  2566 ปิดรับสมัคร

วันที่  13 พฤศจิกายน 2566 ปิดรับส่งผลงาน

วันที่  16-18 พฤศจิกายน 2566 คัดเลือกผลงาน รอบที่ 1

วันที่  24 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผลการประกวดแบบ รอบที่ 1 จำนวน 20 ราย

วันที่  11-14 มกราคม 2567 คัดเลือกผลงาน รอบที่ 2

วันที่  17 มกราคม 2567 ประกาศผล

 

รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดแบบ

รอบที่ 1

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จะได้เงินรางวัล 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนเพื่อใช้สำหรับจัดทำเนื้อหา รูปถ่าย VDO ในการนำเสนอผลงาน ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในรอบที่ 1 ทั้งหมด 20 ราย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการบันทึกภาพอาคาร และจัดทำวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ต่อไป

รอบที่ 2

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 4 รางวัล จะได้รับของรางวัล รางวัลละ 100,000 บาท รวมมูลค่า 400,000 บาท

 1. อาคารพักอาศัย (Residential Building)
 2. อาคารไม่พาณิชยกรรม (Non-Commercial Building)
 3. อาคารพาณิชยกรรม (Commercial Building)
 4. อาคารประเภทอื่นๆ (Others)

ลิขสิทธิ์ผลงานผู้เข้าประกวด

          ลิขสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ออกแบบ ทางบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด สามารถนำผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางสถาปัตยกรรมที่มีการใช้วัสดุของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทในเครือได้

การดำเนินงานขั้นตอนต่อไป

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด หรือที่เห็นว่าเหมาะสม บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด สามารถทำการบันทึกภาพอาคาร และจัดทำวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทาง และสื่อของบริษัทฯ ต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ในเวลาทำการ เวลา 9.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ โทรศัพท์ 091-688-5704 (คุณนวมินทร์ ตระบุตร) หรือทาง Email: asabluescope@gmail.com

TOR BlueScope Design Award 2023 _25-10-2023 Revised

Facebook
Twitter
LinkedIn