กฎกระทรวงผังเมืองรวม

กฎหมายอาคาร > กฎหมายการผังเมือง > กฎกระทรวงผังเมืองรวม


วันที่ประกาศล่าสุด: 15 พ.ค. 2567

1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ภาคกลาง
3. ภาคตะวันออก
4. ภาคตะวันตก
5. ภาคเหนือ  
6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. ภาคใต้
  • ผังเมืองรวมที่ออกใช้บังคับตั้งแต่ 9 ก.ย. 2558 ไม่มีวันสิ้นสุดอายุใช้บังคับ ส่วนผังเมืองรวมที่ยังไม่สิ้นสุดอายุใช้บังคับ ณ วันที่ 9 ก.ย. 2558 ให้คงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีผังเมืองรวมฉบับใหม่ออกมาใช้บังคับแทน
  • ผังเมืองรวมที่หมดอายุแล้วและยังไม่มีฉบับใหม่ออกใช้บังคับ อาจมี ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง บริเวณห้ามก่อสร้างฯ ออกตามกฎหมายควบคุมอาคาร ออกมาเพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่ ดูทั้งหมดที่ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกใช้บังคับชั่วคราวแทนผังเมืองรวมที่หมดอายุ
  • แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com 
ลำดับ
ประกาศ
ท้องที่ที่ใช้บังคับ
(เรียงตามลำดับอักษรชื่อจังหวัดในแต่ละภาค)
สิ้นสุดอายุ * หมายเหตุ
 1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.1 16/5/56 กรุงเทพมหานคร ฉบับเต็ม
15 พ.ค. 61
 
    ตัวกฎกระทรวงและหมายเหตุ  (9 ต.ค. 56) มีแก้คำผิดที่ท้ายเอกสาร
เฉพาะใบแก้คำผิด
บัญชีท้ายกฎกระทรวง
แผนที่ท้ายกฎกระทรวง
แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท
รายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท
แผนผังแสดงที่โล่ง และรายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค และรายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
1.2 17/7/56 นครปฐม: จังหวัด 16 ก.ค. 61  
1.2ก 30/6/60 • (ฉบับที่ 2)    
1.2.1 5/6/58 นครปฐม: อ.นครชัยศรี (ชุมชนนครชัยศรี) 4 มิ.ย. 63  
1.2.2 9/9/58 นครปฐม: อ.พุทธมณฑล อ.สามพราน (ชุมชนพุทธมณฑล)    
1.2.2ก 2/5/61 • (ฉบับที่ 2)    
1.2.3 4/6/62 นครปฐม: อ.สามพราน (ชุมชนอ้อมใหญ่)    
1.2.4 4/9/66 นครปฐม: อ.กำแพงแสน (ชุมชนกำแพงแสน)   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
1.2.5 4/9/66 นครปฐม: อ.พุทธมณฑล อ.สามพราน (ชุมชนพุทธมณฑล)   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
  ** นครปฐม: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
1.3 1/3/66 นนทบุรี    ประกาศกระทรวงมหาดไทย
1.4
10/6/58
ปทุมธานี: จังหวัด
9 มิ.ย. 63
 
1.4.1
28/12/52
ปทุมธานี: อ.คลองหลวง (ต.คลองสอง ต.คลองหนึ่ง) อ.ธัญบุรี (ต.ประชาธิปัตย์) (เมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต) 
27 ธ.ค. 58
ขยายอายุครั้งที่ 1
1.4.1ก
22/9/65
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต จ.ปทุมธานี พ.ศ. 2565 
1.4.2 11/4/55 ปทุมธานี: อ.ลำลูกกา อ.ธัญบุรี (ต.บึงยี่โถ) 10 เม.ย. 60  
  ** ปทุมธานี: อ.หนองเสือ อ.คลองหลวง อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
1.5
 5/2/57
สมุทรปราการ
4 ก.พ. 62
 
1.5ก
15/6/61
• (ฉบับที่ 2)    
1.5ข
10/8/61
• (ฉบับที่ 3)    
1.5ค
10/4/66
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2566 
1.6 26/4/60 สมุทรสาคร: จังหวัด    
1.6.1 25/9/56 สมุทรสาคร: อ.บ้านแพ้ว (ชุมชนบ้านแพ้ว) 24 ก.ย. 61  
1.6.1ก 10/2/60 • (ฉบับที่ 2) 
   
1.6.1ข
10/1/65
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมขนบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร พ.ศ. 2565 
1.6.2 23/11/62 สมุทรสาคร: อ.กระทุ่มแบน (เมืองกระทุ่มแบน)    
 
**
สมุทรสาคร: อ.เมืองฯ ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
 
ลำดับ
ประกาศ
ท้องที่ที่ใช้บังคับ สิ้นสุดอายุ * หมายเหตุ
2.  ภาคกลาง
2.1 19/1/60 กำแพงเพชร: จังหวัด    
2.1.1 4/10/56 กำแพงเพชร: อ.ขาณุวรลักษบุรี (ชุมชนขาณุวรลักษบุรี) 3 ต.ค. 61  
2.1.1ก 12/1/61 • (ฉบับที่ 2)    
2.1.2 17/7/58 กำแพงเพชร: อ.ขาณุวรลักษบุรี (ชุมชนสลกขาตร) 16 ก.ค. 63  
2.1.3 11/7/62 กำแพงเพชร: อ.เมืองฯ (ต.ไตรตรึงษ์ ต.ธำมรงค์) (ชุมชนปากดง)    
2.1.4 21/11/62 กำแพงเพชร: อ.เมืองฯ (ต.คลองแม่ลาย ต.อ่างทอง ต.วังทอง) (ชุมชนคลองแม่ลาย)    
2.1.5 21/11/62 กำแพงเพชร: อ.เมืองฯ (เมืองกำแพงเพชร)    
2.1.6 21/11/62 กำแพงเพชร: อ.คลองขลุง (ชุมชนคลองขลุง-ท่ามะเขือ)    
2.1.7 10/7/66 กำแพงเพชร: อ.ลานกระบือ (ชุมชนลานกระบือ)   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
2.2 31/1/60 ชัยนาท: จังหวัด    
2.2ก 28/8/66 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 
2.2.1 16/9/53 ชัยนาท: อ.เมืองฯ 15 ก.ย. 58  
2.2.2 6/12/55 ชัยนาท: อ.วัดสิงห์, อ.มโนรมย์ (ต.คุ้งสำเภา), อ.เมืองฯ (ต.ธรรมามูล, ต.หาดท่าเสา) อุทัยธานี: อ.เมืองฯ (ต.ท่าซุง) (เมืองวัดสิงห์) 5 ธ.ค. 60  
2.2.3 20/11/62 ชัยนาท: อ.สรรพยา (ชุมชนสรรพยา)     
2.2.4 23/11/62 ชัยนาท: อ.หันคา (ชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์)     
2.2.5 1/2/66 ชัยนาท: อ.หันคา (ต.หันคา ต.วังไก่เถื่อน ต.บ้านเชี่ยน) (ชุมชนหันคา)     ประกาศกระทรวงมหาดไทย
2.3
24/8/55
นครนายก: จังหวัด
23 ส.ค. 60
 
  ** นครนายก: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
2.4
7/9/58
นครสวรรค์: จังหวัด
6 ก.ย. 63
 
2.4.1 11/3/54 นครสวรรค์: อ.ตาคลี 10 มี.ค. 59  
2.4.2 23/12/54 นครสวรรค์: อ.เมืองฯ 22 ธ.ค. 59  
2.4.2ก 29/4/59 • (ฉบับที่ 2)    
2.4.2ข 27/10/64 เทศบัญญัติเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. 2564 
2.4.3 30/6/60 นครสวรรค์: อ.พยุหะคีรี (ชุมชนท่าน้ำอ้อยม่วงหัก)    
2.4.4 15/11/62 นครสวรรค์: อ.ตากฟ้า (ชุมชนตากฟ้า)    
2.4.5 15/11/62 นครสวรรค์: อ.บรรพตพิสัย (ชุมชนบรรพตพิสัย)    
2.4.6 20/11/62 นครสวรรค์: อ.เก้าเลี้ยว (ชุมชนเก้าเลี้ยว)    
2.4.7 21/11/62 นครสวรรค์: อ.ลาดยาว (ชุมชนลาดยาว)    
2.4.8 23/11/62 นครสวรรค์: อ.หนองบัว (ต.หนองกลับ ต.หนองบัว) (ชุมชนหนองบัว)    
2.4.9 4/1/66 นครสวรรค์: อ.ลาดยาว (ชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ)    ประกาศกระทรวงมหาดไทย
2.4.10 19/6/66 นครสวรรค์: อ.ไพศาลี (ชุมชนไพศาลี)   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
  ** นครสวรรค์: อ.ชุมแสง  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
2.5
19/1/60
พระนครศรีอยุธยา: จังหวัด    
2.5.1
20/4/49
พระนครศรีอยุธยา: อ.ท่าเรือ (ชุมชนท่าเรือ)
19 เม.ย. 59
ขยายระยะเวลา 5 ปี
2.5.2
16/5/50
พระนครศรีอยุธยา: อ.บ้านแพรก อ.มหาราช (ชุมชนบ้านแพรก – โรงช้าง – มหาราช)
15 พ.ค. 60
ขยายระยะเวลา 5 ปี
2.5.3 11/4/55 พระนครศรีอยุธยา: อ.ผักไห่ (ชุมชนผักไห่ – ลาดชะโด) 10 เม.ย. 60  
2.5.4 25/4/55 พระนครศรีอยุธยา: อ.บางบาล อ.พระนครศรีอยุธยา (ต.บ้านใหม่ ต.บ้านป้อม) (ชุมชนบางบาล – มหาพราหมณ์) 24 เม.ย. 60  
2.5.5 1/8/55 พระนครศรีอยุธยา: อ.บางซ้าย (ชุมชนบางซ้าย) 31 ก.ค. 60  
2.5.6 26/8/58 พระนครศรีอยุธยา: อ.ลาดบัวหลวง (ชุมชนลาดบัวหลวง – สามเมือง)
25 ส.ค. 63  
  ** พระนครศรีอยุธยา: อ.เสนา อ.พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น
2.6
31/1/60
พิจิตร: จังหวัด    
2.6.1
26/4/49
พิจิตร: อ.เมืองฯ 25 เม.ย. 59 ขยายระยะเวลา 5 ปี
2.6.2
29/8/55
พิจิตร: อ.บางมูลนาก (ต.บางไผ่) (ชุมชนบางไผ่) 28 ส.ค. 60  
2.6.3 11/12/55 พิจิตร: อ.ทับคล้อ (ชุมชนทับคล้อ) 10 ธ.ค. 60  
2.6.4 17/6/58 พิจิตร: อ.ตะพานหิน (ชุมชนตะพานหิน) 16 มิ.ย. 63  
2.6.5 7/9/58 พิจิตร: อ.โพธิ์ประทับช้าง (ชุมชนโพธิ์ประทับช้าง) 6 ก.ย. 63  
2.6.6 25/12/58 พิจิตร: อ.บางมูลนาก    
2.6.7 13/11/62 พิจิตร: อ.สามง่าม (ชุมชนสามง่าม)    
2.6.8 15/11/62 พิจิตร: อ.สากเหล็ก (ชุมชนสากเหล็ก)    
2.7 25/6/56 พิษณุโลก: จังหวัด 24 มิ.ย. 61  
2.7ก 29/4/58 • (ฉบับที่ 2)    
2.7.1 16/9/53 พิษณุโลก: อ.เมืองฯ อ.บางระกำ
15 ก.ย. 58  
2.7.2 14/7/58 พิษณุโลก: อ.นครไทย (ชุมชนนครไทย) 13 ก.ค. 63  
2.7.3 24/7/58 พิษณุโลก: อ.บางระกำ (ชุมชนบางระกำ) 23 ก.ค. 63  
2.7.4 14/8/58 พิษณุโลก: อ.วังทอง (ชุมชนวังทอง) 13 ส.ค. 63  
2.7.5 26/8/58 พิษณุโลก: อ.บางระกำ (ชุมชนปลักแรด) 25 ส.ค. 63  
2.7.6 7/9/58 พิษณุโลก: อ.เมืองฯ (ชุมชนบ้านใหม่) 6 ก.ย. 63  
2.7.7 9/9/58 พิษณุโลก: อ.พรหมพิราม (ชุมชนวงฆ้อง)    
2.7.8 14/9/58 พิษณุโลก: อ.เนินมะปราง (ชุมชเนินมะปราง)    
2.7.9 2/12/58 พิษณุโลก: อ.พรหมพิราม (ชุมชนพรหมพิราม)    
2.7.10 8/12/58 พิษณุโลก: อ.บางกระทุ่ม (ชุมชนบางกระทุ่ม)    
2.7.11 9/1/62 พิษณุโลก: อ.บางกระทุ่ม อ.วังทอง (ชุมชนเนินกุ่ม)    
2.7.12 15/11/62 พิษณุโลก: อ.พรหมพิราม อ.วัดโบสถ์ (ชุมชนวัดโบสถ์)    
2.7.13 23/11/62 พิษณุโลก: อ.ชาติตระการ (ชุมชนป่าแดง)    
2.8
19/1/60
เพชรบูรณ์: จังหวัด    
2.8.1
25/5/61
เพชรบูรณ์: อ.หล่มสัก    
  ** เพชรบูรณ์: อ.เมืองฯ ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
2.9 28/4/60 ลพบุรี: จังหวัด    
2.9ก 27/4/65 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2565 
2.9.1 9/7/56 ลพบุรี: อ.บ้านหมี่ 8 ก.ค. 61  
2.9.2 17/7/58 ลพบุรี: อ.ชัยบาดาล (ชุมชนลำนารายณ์) 16 ก.ค. 63  
2.9.3 8/12/58 ลพบุรี: อ.พัฒนานิคม (ต.หนองบัว) (ชุมชนแก่งเสือเต้น)    
2.9.4 29/10/62 ลพบุรี: อ.ท่าวุ้ง (ชุมชนท่าวุ้ง)    
2.9.5 20/11/62 ลพบุรี: อ.โคกสำโรง (เมืองโคกสำโรง)    
2.9.6 21/11/62 ลพบุรี: อ.บ้านหมี่ (ต.บางขาม ต.บางชี) อ.ท่าวุ้ง (ต.เขาสมอคอน ต.โคกสลุด ต.มุจลินท์) (ชุมชนท่าโขลง)    
2.9.7 23/11/62 ลพบุรี: อ.เมืองฯ อ.ท่าวุ้ง (ต.โพตลาดแก้ว ต.บางคู้) (เมืองลพบุรี)    
2.9.7ก 30/9/64 เทศบัญญัติเทศบาล ต.กกโก เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2564
2.9.7ข 30/9/64 เทศบัญญัติเทศบาล ต.ถนนใหญ่ เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2564
2.10 12/4/60 สมุทรสงคราม: จังหวัด    
2.10.1 12/6/58 สมุทรสงคราม: อ.เมืองฯ (เมืองสมุทรสงคราม) 11 มิ.ย. 63  
2.10.2 3/5/60 สมุทรสงคราม: อ.อัมพวา    
2.10.3 20/11/62 สมุทรสงคราม: อ.บางคนที (เมืองบางคนที)    
2.11
13/1/55
สระบุรี: จังหวัด
12 ม.ค. 60
 
2.11ก
2/2/58
• (ฉบับที่ 2)    
2.11ข
6/5/65
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 
2.11.1
26/10/52
สระบุรี: อ.พระพุทธบาท
25 ต.ค. 58
ขยายอายุครั้งที่ 1
2.11.2 8/2/55 สระบุรี: วิหารแดง 7 ก.พ. 60  
2.11.3 27/6/55 สระบุรี: หนองแค 26 มิ.ย. 60  
2.11.4 23/11/62 สระบุรี: อ.เมืองฯ อ.เฉลิมพระเกียรติ (ต.ผึ้งรวง) (เมืองสระบุรี)    
  ** สระบุรี: อ.เมืองฯ อ.บ้านหมอ อ.หนองแค อ.เฉลิมพระเกียรติ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น
2.12 2/12/54 สิงห์บุรี: จังหวัด 1 ธ.ค. 59  
2.12ก 19/5/59 • (ฉบับที่ 2)    
2.12.1 8/7/58 สิงห์บุรี: อ.เมืองฯ 7 ก.ค. 63  
2.12.2 20/11/62 สิงห์บุรี: อ.บางระจัน (เมืองบางระจัน)    
2.13
19/1/60
สุโขทัย: จังหวัด    
2.13.1
13/10/48
สุโขทัย: อ.สวรรคโลก
12 ต.ค. 58
ขยายระยะเวลา 5 ปี
2.13.2
13/11/52
สุโขทัย: อ.เมืองฯ
12 พ.ย. 58
ขยายอายุครั้งที่ 1
2.13.3
16/12/59
สุโขทัย: อ.ศรีสัชนาลัย (ชุมชนหาดเสี้ยว)    
2.13.4 16/12/59 สุโขทัย: อ.ศรีสำโรง (ชุมชนศรีสำโรง)    
2.13.5 16/12/59 สุโขทัย: อ.กงไกรลาศ (ชุมชนกงไกรลาศ)    
2.13.6 6/9/66 สุโขทัย: อ.ศรีนคร (ชุมชนศรีนคร)   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
  ** สุโขทัย: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
2.14 3/5/60 สุพรรณบุรี: จังหวัด    
2.14.1 22/6/55 สุพรรณบุรี: อ.เมืองฯ 21 มิ.ย. 60  
2.14.1ก 18/5/61 • (ฉบับที่ 2)    
2.14.2 9/9/58 สุพรรณบุรี: อ.สองพี่น้อง (เมืองสองพี่น้อง)
   
2.14.3 13/11/62 สุพรรณบุรี: อ.สามชุก (ชุมชนสามชุก)     
2.15 17/12/58 อ่างทอง: จังหวัด    
2.15.1 2/7/56 อ่างทอง: อ.ป่าโมก 1 ก.ค. 61  
2.15.1ก 23/9/59 • (ฉบับที่ 2)    
2.15.2 19/2/59 อ่างทอง: อ.เมืองฯ    
2.15.3 23/11/62 อ่างทอง: อ.โพธิ์ทอง (ชุมชนโพธิ์ทอง)    
2.16 5/8/58 อุทัยธานี: จังหวัด 4 ส.ค. 63  
2.16.1 6/12/55 ชัยนาท: อ.วัดสิงห์, อ.มโนรมย์ (ต.คุ้งสำเภา), อ.เมืองฯ (ต.ธรรมามูล, ต.หาดท่าเสา) อุทัยธานี: อ.เมืองฯ (ต.ท่าซุง) (เมืองวัดสิงห์) 5 ธ.ค. 60  
2.16.2 8/7/58 อุทัยธานี: อ.เมืองฯ
7 ก.ค. 63  
2.16.3 22/6/61 อุทัยธานี: อ.หนองขาหย่าง    
2.16.4 8/5/62 อุทัยธานี: อ.หนองฉาง (ชุมชนหนองฉาง)    
2.16.5 11/7/62 อุทัยธานี: อ.ทัพทัน (ต.หนองสระ) (ชุมชนหนองสระ)    
 
ลำดับ
ประกาศ
ท้องที่ที่ใช้บังคับ สิ้นสุดอายุ * หมายเหตุ
3.  ภาคตะวันออก
3.1 29/5/56 จันทบุรี: จังหวัด 28 พ.ค. 61  
3.1ก 15/6/61 • (ฉบับที่ 2)    
3.1.1 10/7/58 จันทบุรี: อ.ท่าใหม่ 9 ก.ค. 63  
3.1.2 18/11/62 จันทบุรี: อ.เมืองฯ อ.ท่าใหม่ (ต.เขาวัว ต.พลอยแหวน) อ.มะขาม (ต.ท่าหลวง ต.มะขาม) (เมืองจันทบุรี)    
3.1.3 18/11/62 จันทบุรี: อ.ขลุง (เมืองขลุง)    
3.2 3/5/56 ฉะเชิงเทรา: จังหวัด ** เป็นอันยกเลิก ** 2 พ.ค. 61  
3.2.1 27/4/54 ฉะเชิงเทรา: อ.บางปะกง, อ.บ้านโพธิ์ (ชุมชนบางปะกง) ** เป็นอันยกเลิก ** 26 เม.ย. 59  
3.2.1ก 8/12/58 • (ฉบับที่ 2) ** เป็นอันยกเลิก **    
3.2.2 16/3/55 ฉะเชิงเทรา: อ.บ้านโพธิ์ (ชุมชนบ้านโพธิ์) ** เป็นอันยกเลิก ** 15 มี.ค. 60  
3.2.3 1/11/56 ฉะเชิงเทรา: อ.พนมสารคาม, อ.ราชสาส์น (ชุมชนพนมสารคาม – เกาะขนุน) ** เป็นอันยกเลิก ** 31 ต.ค. 61  
3.2.4 11/2/58 ฉะเชิงเทรา: อ.บางน้ำเปรี้ยว, อ.เมืองฯ, อ.บ้านโพธิ์ (ชุมชนสุวินทวงศ์) ** เป็นอันยกเลิก ** 10 ก.พ. 63  
3.2.4ก 24/7/60 • (ฉบับที่ 2) ** เป็นอันยกเลิก **    
3.2.5 9/12/62 ฉะเชิงเทรา: เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก    
3.3 3/5/60 ชลบุรี: จังหวัด ** เป็นอันยกเลิก **    
3.3.1
7/5/53
ชลบุรี: อ.เมืองฯ ** เป็นอันยกเลิก **
6 พ.ค. 59
ขยายอายุครั้งที่ 1
3.3.2 2/12/54 ชลบุรี: อ.พานทอง อ.เมืองฯ (ชุมชนพานทอง-หนองตำลึง) ** เป็นอันยกเลิก ** 1 ธ.ค. 59  
3.3.3 30/11/55 ชลบุรี: บริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง ** เป็นอันยกเลิก ** 29 พ.ย. 60  
3.3.3ก 16/8/61 • (ฉบับที่ 2) ** เป็นอันยกเลิก **    
3.3.3ข 17/5/62 • (ฉบับที่ 3) ** เป็นอันยกเลิก **    
3.3.4 4/10/56 ชลบุรี: อ.บ้านบึง (ชุมชนหัวกุญแจ – หนองไผ่แก้ว) ** เป็นอันยกเลิก ** 3 ต.ค. 61  
3.3.5 2/4/58 ชลบุรี: อ.บางละมุง อ.สัตหีบ (เมืองพัทยา) ** เป็นอันยกเลิก ** 1 เม.ย. 63  
3.3.6 9/12/62 ชลบุรี: เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก    
3.4 10/9/56 ตราด: จังหวัด 9 ก.ย. 61  
3.4ก 5/3/62 • (ฉบับที่ 2)    
3.4.1 23/2/54 ตราด: อ.แหลมงอบ (ชุมชนแหลมงอบ) 22 ก.พ. 59  
3.4.2 8/12/58 ตราด: อ.เมืองฯ    
3.5 2/11/55 ปราจีนบุรี: จังหวัด 1 พ.ย. 60  
3.5ก 23/9/58 • (ฉบับที่ 2)    
3.5.1 3/7/55 ปราจีนบุรี: อ.เมืองฯ 2 ก.ค. 60  
3.5.2 23/11/62 ปราจีนบุรี: อ.กบินทร์บุรี (เมืองกบินทร์บุรี)    
  ** ปราจีนบุรี: อ.กบินทร์บุรี ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
3.6
19/1/60
ระยอง: จังหวัด ** เป็นอันยกเลิก **    
3.6ก
16/8/61
• (ฉบับที่ 2) ** เป็นอันยกเลิก **    
3.6.1
11/10/49
ระยอง: อ.เมืองฯ (ชุมชนบ้านเพ) ** เป็นอันยกเลิก **
10 ต.ค. 59
ขยายระยะเวลา 5 ปี
3.6.2 30/5/55 ระยอง: อ.แกลง (ชุมชนทุ่งควายกิน-กองดิน) ** เป็นอันยกเลิก ** 29 พ.ค. 60  
3.6.3 24/7/55 ระยอง: อ.นิคมพัฒนา อ.บ้านค่าย อ.เมืองฯ (ชุมชนบ้านค่าย–มาบข่า) ** เป็นอันยกเลิก ** 23 ก.ค. 60  
3.6.3ก 16/2/61 • (ฉบับที่ 2) ** เป็นอันยกเลิก **    
3.6.4 11/7/61 ระยอง: อ.แกลง ** เป็นอันยกเลิก **    
3.6.5 9/12/62 ระยอง: เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก    
3.7
30/6/58
สระแก้ว: จังหวัด 29 มิ.ย. 63  
3.7ก
9/11/64
• ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2564 
3.7.1
7/10/47
สระแก้ว: อ.เมืองฯ
6 ต.ค. 58
ขยายอายุครั้งที่ 1
3.7.1ก
30/5/66
• เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว พ.ศ. 2566 
3.7.2 5/7/56 สระแก้ว: อ.อรัญประเทศ 4 ก.ค. 61  
 
ลำดับ
ประกาศ
ท้องที่ที่ใช้บังคับ สิ้นสุดอายุ * หมายเหตุ
4.  ภาคตะวันตก
4.1 24/2/60 กาญจนบุรี: จังหวัด    
4.1.1 21/12/59 กาญจนบุรี: อ.ท่ามะกา อ.ท่าม่วง (เมืองท่าเรือพระแท่น)    
4.1.2 22/11/62 กาญจนบุรี: อ.ท่าม่วง (ต.ท่าล้อ ต.วังขนาย ต.ท่าม่วง) (ชุมชนท่าม่วง)    
4.1.3 13/7/66 กาญจนบุรี: อ.ทองผาภูมิ (ต.ท่าขนุน) (ชุมชนทองผาภูมิ)   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
  ** กาญจนบุรี: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
4.2 19/1/60 ตาก: จังหวัด    
4.2.1 4/4/55 ตาก: อ.แม่สอด 3 เม.ย. 60  
4.2.2 21/11/62 ตาก: อ.เมืองฯ (เมืองตาก)    
  ** ตาก: อ.แม่ระมาด อ.แม่สอด อ.พบพระ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
4.3 25/12/58 ประจวบคีรีขันธ์: จังหวัด    
4.3.1 22/4/54 ประจวบคีรีขันธ์: ต.อ่าวน้อย อ.เมืองฯ (ชุมชน กม.5) 21 เม.ย. 59  
4.3.2 3/6/54 ประจวบคีรีขันธ์: อ.เมืองฯ 2 มิ.ย. 59  
4.3.3 25/4/55 ประจวบคีรีขันธ์: อ.สามร้อยยอด (ชุมชนไร่ใหม่ – ไร่เก่า) 24 เม.ย. 60  
4.3.4 5/9/55 ประจวบคีรีขันธ์: อ.กุยบุรี (ชุมชนกุยบุรี) 4 ก.ย. 60  
4.3.5 14/7/58 ประจวบคีรีขันธ์: อ.บางสะพาน (ต.ธงชัย) (ชุมชนบ้านกรูด) 13 ก.ค. 63  
4.3.6 1/9/58 ประจวบคีรีขันธ์: อ.ทับสะแก (ชุมชนทับสะแก) 31 ส.ค. 63  
4.3.6ก 26/4/62 • (ฉบับที่ 2)    
4.3.7 22/1/59 ประจวบคีรีขันธ์: อ.ปราณบุรี (ชุมชนปราณบุรี)    
4.3.8 28/1/59 ประจวบคีรีขันธ์: อ.หัวหิน (ชุมชนหนองพลับ)    
4.3.9 7/3/61 ประจวบคีรีขันธ์: อ.บางสะพาน (ชุมชนบางสะพานน้อย)    
4.3.10 20/6/66 ประจวบคีรีขันธ์: อ.บางสะพาน (ชุมชนบางสะพาน)   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 
**
ประจวบคีรีขันธ์: อ.เมืองฯ, อ.บางสะพาน อ.หัวหิน  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น  
4.4 19/4/60 เพชรบุรี: จังหวัด    
4.4.1 26/12/55 เพชรบุรี: อ.บ้านแหลม (ชุมชนบางตะปูน) 25 ธ.ค. 60  
4.4.2 6/3/56 เพชรบุรี: อ.บ้านลาด (ชุมชนบ้านลาด) 5 มี.ค. 61  
4.4.3 11/7/66 เพชรบุรี: อ.ท่ายาง (ต.หนองจอก ต.ปึกเตียน) อ.ชะอำ (ชุมชนนายาง – หนองจอก)   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
  ** เพชรบุรี: อ.บ้านลาด อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
4.5 30/11/55 ราชบุรี: จังหวัด 29 พ.ย. 60  
4.5ก 9/12/58 (ฉบับที่ 2)    
4.5.1 3/2/55 ราชบุรี: อ.โพธาราม
2 ก.พ. 60  
4.5.2 30/5/55 ราชบุรี: อ.เมืองฯ 29 พ.ค. 60  
4.5.3 10/2/58 ราชบุรี: อ.บ้านโป่ง 9 ก.พ. 63  
4.5.4 22/8/61 ราชบุรี: อ.จอมบึง (ชุมชนจอมบึง)    
4.5.5 21/6/66 ราชบุรี: อ.ดำเนินสะดวก (ชุมชนดำเนินสะดวก – ศรีดอนไผ่ – ประสาทสิทธิ์)   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 
ลำดับ
ประกาศ
ท้องที่ที่ใช้บังคับ สิ้นสุดอายุ * หมายเหตุ
5.  ภาคเหนือ
5.1
28/6/56
เชียงราย: จังหวัด
27 มิ.ย. 61
 
5.1ก
12/1/61
• (ฉบับที่ 2)    
5.1.1 5/1/55 เชียงราย: อ.เวียงเชียงรุ้ง (ชุมชนบ้านเหล่า) 4 ม.ค. 60  
5.1.2 25/4/55 เชียงราย: อ.เชียงของ (ชุมชนบุญเรือง) 24 เม.ย. 60  
5.1.3 13/6/55 เชียงราย: อ.แม่จัน (ต.จันจว้า) (ชุมชนจันจว้า) 12 มิ.ย. 60  
5.1.4 13/6/55 เชียงราย: อ.เวียงชัย (ชุมชนเวียงชัย) 12 มิ.ย. 60  
5.1.5 25/6/56 เชียงราย: อ.แม่จัน (ชุมชนแม่จัน-สันทราย) 24 มิ.ย. 61  
  ** เชียงราย: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
5.2 25/4/55 เชียงใหม่: จังหวัด 24 เม.ย. 60  
5.2ก  6/1/60 • (ฉบับที่ 2)    
5.2.1 21/5/56 เชียงใหม่: อ.สันทราย อ.แม่ริม อ.เมืองฯ อ.ดอยสะเก็ด (ต.สันปูเลย) อ.สันกำแพง (ต.สันกลาง ต.ต้นเปา) อ.สารภี อ.หางดง (เมืองเชียงใหม่) 20 พ.ค. 61  
5.2.1ก 14/6/60 • (ฉบับที่ 2)    
5.2.1ข 11/6/62 • (ฉบับที่ 3)    
5.2.1ค 18/8/64 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2564
5.2.2 19/4/62 เชียงใหม่: อ.สันกำแพง (ชุมชนสันกำแพง)    
5.2.3 13/11/62 เชียงใหม่: อ.ฝาง (ชุมชนเวียงฝาง)    
5.2.4 6/1/66 เชียงใหม่: อ.จอมทอง (ชุมชนจอมทอง)    ประกาศกระทรวงมหาดไทย
5.3 31/5/56 น่าน: จังหวัด 30 พ.ค. 61  
5.3ก 11/2/65 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2565 
5.3.1 30/5/55 น่าน: อ.ทุ่งช้าง (ชุมชนทุ่งช้าง) 29 พ.ค. 60  
5.3.2 5/7/56 น่าน: อ.เชียงกลาง (ชุมชนเชียงกลาง) 4 ก.ค. 61  
5.3.3 9/7/56 น่าน: อ.นาน้อย (ชุมชนนาน้อย) 8 ก.ค. 61  
5.3.4 18/8/58 น่าน: อ.เมืองฯ อ.ภูเพียง (ต.ฝายแก้ว ต.ม่วงตึ๊ด ต.ท่าน้าว) (เมืองน่าน) 17 ส.ค. 63  
5.3.4ก 3/7/66 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ. 2566 
5.3.5 23/11/62 น่าน: อ.เวียงสา (ต.กลางเวียง ต.ส้าน) (ชุมชนเวียงสา)    
5.4
20/11/56
พะเยา: จังหวัด
19 พ.ย. 61
 
5.4ก
7/3/61
• (ฉบับที่ 2)    
5.4.1 11/4/55 พะเยา: อ.แม่ใจ (ชุมชนแม่ใจ) 10 เม.ย. 60  
5.4.2 15/6/55 พะเยา: อ.ภูกามยาว (ชุมชนดงเจน) 14 มิ.ย. 60  
5.4.3 29/8/55 พะเยา: อ.ปง (ต.งิม) (ชุมชนงิม) 28 ส.ค. 60  
5.4.4 6/12/55 พะเยา: อ.ดอกคำใต้ (ต.บ้านถ้ำ) (ชุมชนบ้านถ้ำ) 5 ธ.ค. 60  
5.4.5 29/11/56 พะเยา: อ.จุน (ชุมชนห้วยข้าวก่ำ) 28 พ.ย. 61  
5.4.6 29/7/58 พะเยา: อ.ดอกคำใต้ (ชุมชนดอกคำใต้) 28 ก.ค. 63  
5.4.7 29/7/58 พะเยา: อ.เชียงม่วน (ชุมชนเชียงม่วน) 28 ก.ค. 63  
5.4.8 21/11/62 พะเยา: อ.เมืองฯ (ต.แม่นาเรือ ต.แม่ใส ต.แม่กา) (ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา)    
5.4.9 22/11/62 พะเยา: อ.ปง (ชุมชนปง)    
5.4.10 23/11/62 พะเยา: อ.ภูซาง (ต.สบบง) อ.เชียงคำ (ต.หย่วน ต.เวียง ต.ฝายกวาง) (ชุมชนเชียงคำ-สบบง-บ้านทราย)    
5.4.11 23/11/62 พะเยา: อ.เมืองฯ อ.ดอกคำใต้ (ต.ดอกคำใต้) (เมืองพะเยา)    
5.5 3/7/58 แพร่: จังหวัด 2 ก.ค. 63  
5.5.1 21/10/54 แพร่: อ.เมืองฯ, อ.สูงเม่น (ต.เวียงทอง, ต.ร่องกาศ) 20 ต.ค. 59  
5.5.2 18/8/58 แพร่: อ.สูงเม่น (ชุมชนสูงเม่น) 17 ส.ค. 63  
5.5.3 26/8/58 แพร่: อ.ร้องกวาง (ชุมชนร้องกวาง) 25 ส.ค. 63  
5.5.4 14/9/58 แพร่: อ.เด่นชัย (ชุมชนเด่นชัย – แม่จั๊วะ)    
5.5.5 10/8/61 แพร่: อ.เมืองฯ (ต.แม่หล่าย)    
5.6 30/3/60 แม่ฮ่องสอน: จังหวัด    
5.6.1 21/2/57 แม่ฮ่องสอน: อ.เมืองฯ (เมืองแม่ฮ่องสอน) 20 ก.พ. 62  
5.6.2 20/8/58 แม่ฮ่องสอน: อ.ปาย (ชุมชนปาย) 19 ส.ค. 63  
5.6.3 24/8/58 แม่ฮ่องสอน: อ.แม่สะเรียง (ชุมชนแม่สะเรียง)
23 ส.ค. 63  
5.6.4 9/7/62 แม่ฮ่องสอน: อ.ขุนยวม (ชุมชนขุนยวม)    
5.6.5 23/11/62 แม่ฮ่องสอน: อ.แม่ลาน้อย (ต.แม่ลาน้อย) (ชุมชนแม่ลาน้อย)    
5.7 12/9/56 ลำปาง: จังหวัด 11 ก.ย. 61  
5.7ก 20/11/62 • (ฉบับที่ 2)    
5.7.1 26/11/58 ลำปาง: อ.เถุิน (ชุมชนล้อมแรด)    
5.7.2 8/12/58 ลำปาง: อ.เมืองฯ (เมืองลำปาง)    
5.7.3 21/12/58 ลำปาง: อ.งาว (ชุมชนหลวงเหนือ)    
5.8 21/4/60 ลำพูน: จังหวัด    
5.8.1 15/6/55 ลำพูน: อ.เมืองฯ 14 มิ.ย. 60  
5.8.2 14/8/58 ลำพูน: อ.แม่ทา (ชุมชนทากาศ)
13 ส.ค. 63  
5.8.3 13/11/62 ลำพูน: อ.บ้านโฮ่ง (ชุมชนบ้านโฮ่ง)    
5.8.4 2/9/65 ลำพูน: อ.เมืองฯ (ชุมชนมะเขือแจ้)    ประกาศกระทรวงมหาดไทย
5.8.4 7/4/66 ลำพูน: อ.แม่ทา (ชุมชนทาสบเส้า)    ประกาศกระทรวงมหาดไทย
5.9
31/1/60
อุตรดิตถ์: จังหวัด    
5.9.1
21/12/52
อุตรดิตถ์: อ.เมืองฯ
20 ธ.ค. 58
 ขยายอายุครั้งที่ 1
5.9.1ก 26/4/67 • เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2567
5.9.2 11/12/55 อุตรดิตถ์: อ.ลับแล (ต.ลับแล) 10 ธ.ค. 60  
5.9.3 11/6/62 อุตรดิตถ์: อ.ลับแล (ชุมชนวังกะพี้)    
5.9.3ก 15/5/67 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2567
5.9.4 21/11/62 อุตรดิตถ์: อ.ลับแล (ต.แม่พูล) (ชุมชนหัวดง)    
5.9.5 23/11/62 อุตรดิตถ์: อ.พิชัย (ต.คอรุม ต.ในเมือง) (ชุมชนพิชัย)    
5.9.6 6/1/66 อุตรดิตถ์: อ.บ้านโคก (ชุมชนบ้านโคก-ม่วงเจ็ดต้น)    ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 
ลำดับ
ประกาศ
ท้องที่ที่ใช้บังคับ สิ้นสุดอายุ * หมายเหตุ
6.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.1
28/4/60
กาฬสินธุ์: จังหวัด    
6.1.1
15/11/62
กาฬสินธุ์: อ.เมืองฯ (เมืองกาฬสินธุ์)    
6.2 26/4/60 ขอนแก่น: จังหวัด    
6.2.1
14/8/58
ขอนแก่น: อ.บ้านไผ่ อ.โนนศิลา (ต.โนนแดง) (ชุมชนบ้านไผ่)
13 ส.ค. 58
 
6.2.2
21/12/59
ขอนแก่น: อ.พล    
  ** ขอนแก่น: อ.ชุมแพ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
6.3
29/5/58
ชัยภูมิ: จังหวัด
28 พ.ค. 63
 
6.3ก 5/11/64 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2564 
6.3.2 25/10/56 ชัยภูมิ: อ.เมืองฯ (ชุมชนลาดใหญ่) 24 ต.ค. 61  
6.3.3 17/3/57 ชัยภูมิ: อ.คอนสวรรค์ (ชุมชนคอนสวรรค์) 16 มี.ค. 62  
6.3.4 3/6/58 ชัยภูมิ: อ.หนองบัวระเหว (ชุมชนหนองบัวระเหว) 2 มิ.ย. 63  
6.3.5 20/8/58 ชัยภูมิ: อ.เมืองฯ (ต.บ้านค่าย) อ.เนินสง่า (ต.กะฮาด) (ชุมชนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว) 19 ส.ค. 63  
6.3.6 20/8/58 ชัยภูมิ: อ.แก้งคร้อ (ต.นาหนองทุ่ม) (ชุมชนนาหนองทุ่ม) 19 ส.ค. 63  
6.4 10/3/60 นครพนม: จังหวัด    
6.5
19/1/60
นครราชสีมา: จังหวัด    
6.5.1 7/4/59 นครราชสีมา: อ.บัวใหญ่    
6.5.2 20/11/62 นครราชสีมา: อ.ปักธงชัย (เมืองเมืองปัก)    
6.5.3 23/11/62 นครราชสีมา: อ.โนนสูง (เมืองโนนสูง)    
  ** นครราชสีมา: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
6.6
12/4/60
บึงกาฬ: จังหวัด    
6.7
31/1/60
บุรีรัมย์: จังหวัด    
 
**
บุรีรัมย์: อ.เมืองฯ อ.นางรอง ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
6.8 31/1/60 มหาสารคาม: จังหวัด    
6.8.1 2/1/57 มหาสารคาม: อ.กันทรวิชัย (ชุมชนท่าขอนยาง – ขามเรียง) 1 ม.ค. 62  
6.8.2 13/11/62 มหาสารคาม: อ.เมืองฯ (เมืองมหาสารคาม)    
6.9 26/4/60 มุกดาหาร: จังหวัด    
ุ6.9.1
20/5/58
มุกดาหาร: อ.นิคมคำสร้อย (ชุมชนนิคมคำสร้อย)
19 พ.ค. 63
 
6.9.2
21/12/59
มุกดาหาร: อ.ดอนตาล (ชุมชนดอนตาล)    
ุ6.9.3 21/12/59 มุกดาหาร: อ.คำชะอี (ชุมชนคำชะอี)    
  ** มุกดาหาร: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
6.10 24/8/55 ยโสธร: จังหวัด 23 ส.ค. 60  
6.10ก 2/5/61 • (ฉบับที่ 2)    
  ** ยโสธร: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
6.11 19/4/60 ร้อยเอ็ด: จังหวัด    
6.11.1 14/12/61 ร้อยเอ็ด: อ.สุวรรณภูมิ (ต.ดอกไม้ ต.สระคู) (ชุมชนสุวรรณภูมิ)    
6.11.2 9/1/62 ร้อยเอ็ด: อ.เกษตรวิสัย (ชุมชนเกษตรวิสัย)    
6.11.3 20/11/62 ร้อยเอ็ด: อ.เมืองฯ อ.ธวัชบุรี (ต.นิเวศน์) (เมืองร้อยเอ็ด)    
6.12 8/7/58 เลย: จังหวัด    
6.12.1 23/11/62 เลย: อ.เมืองฯ (เมืองเลย)    
  ** เลย: อ.เมืองฯ ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
6.13 28/4/60 ศรีสะเกษ: จังหวัด    
6.13.1 27/4/54 ศรีสะเกษ: อ.เมืองฯ 26 เม.ย. 59  
6.14 19/4/60 สกลนคร: จังหวัด     
6.14.1 22/4/54 สกลนคร: อ.เมืองฯ 21 เม.ย. 59  
6.15 25/9/56 สุรินทร์: จังหวัด
24 ก.ย. 61
 
6.15ก 5/9/61 • (ฉบับที่ 2)
 
 
  ** สุรินทร์: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
6.16 19/1/60 หนองคาย: จังหวัด    
6.16.1 11/10/54 หนองคาย: อ.เมืองฯ 10 ต.ค. 59  
6.17 20/5/58 หนองบัวลำภู: จังหวัด 19 พ.ค. 63  
6.17.1 21/11/62 หนองบัวลำภู: อ.เมืองฯ (เมืองหนองบัวลำภู)    
6.18 21/4/60 อำนาจเจริญ: จังหวัด    
6.18.1 31/7/56 อำนาจเจริญ: อ.เมืองฯ อ.ลืออำนาจ (ต.โคกกลาง) 30 ก.ค. 61  
6.19
12/4/60
อุดรธานี: จังหวัด    
6.19.1
9/7/53
อุดรธานี: อ.เมืองฯ
8 ก.ค. 59
ขยายอายุครั้งที่ 1
6.19.1ก
2/9/65
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ. 2565 
6.20
21/12/58
อุบลราชธานี: จังหวัด    
6.20ก 5/11/64 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 
6.20ข 15/5/67 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567
6.20.1
22/11/62
อุบลราชธานี: อ.พิบูลมังสาหาร (เมืองพิบูลมังสาหาร)    
  ** อุบลราชธานี: อ.วารินชำราบ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
 
ลำดับ
ประกาศ
ท้องที่ที่ใช้บังคับ สิ้นสุดอายุ * หมายเหตุ
7.  ภาคใต้
7.1 25/11/59 กระบี่: จังหวัด    
7.1.1 23/12/54 กระบี่: อ.เมืองฯ 22 ธ.ค. 59  
7.1.2 29/12/59 กระบี่: อ.ลันตา (ชุมชนเกาะลันตาใหญ่ – เกาะลันตาน้อย)    
  ** กระบี่: อ.อ่าวลึก ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
7.2 10/3/60 ชุมพร: จังหวัด    
7.2.1 21/11/62 ชุมพร: อ.หลังสวน (ชุมชนปากน้ำหลังสวน)    
7.2.2 13/2/66 ชุมพร: อ.ท่าแซะ (ต.ทรัพย์อนันต์ ต.คุริง ต.ท่าแซะ) (ชุมชนท่าแซะ – เนินสันติ)    ประกาศกระทรวงมหาดไทย
  ** ชุมพร: อ.หลังสวน ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
7.3 25/12/58 ตรัง: จังหวัด    
7.3ก 25/11/64 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง พ.ศ. 2564 
7.3.1 2/6/54 ตรัง: อ.ห้วยยอด 1 มิ.ย. 59  
7.3.2 24/2/55 ตรัง: อ.กันตัง 23 ก.พ. 60  
7.3.3 10/7/58 ตรัง: อ.เมืองฯ 9 ก.ค. 63  
7.3.4 18/1/66 ตรัง: อ.ปะเหลียน (ชุมชนเกาะสุกร)    ประกาศกระทรวงมหาดไทย
7.4 8/1/57 นครศรีธรรมราช: จังหวัด
7 ม.ค. 62  
7.4ก 22/11/62 • (ฉบับที่ 2)    
7.4.1 26/7/55 นครศรีธรรมราช: อ.ปากพนัง 25 ก.ค. 60  
7.4.1ก 20/4/65 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 
7.4.2 6/12/55 นครศรีธรรมราช: อ.จุฬาภรณ์ 5 ธ.ค. 60  
7.4.3 9/7/62 นครศรีธรรมราช: อ.ท่าศาลา (ชุมชนท่าศาลา)    
7.4.4 20/11/62 นครศรีธรรมราช: อ.เมืองฯ อ.พระพรหม (ต.นาสาร ต.ช้างซ้าย) (เมืองนครศรีธรรมราช)    
7.4.4ก 7/10/65 เทศบัญญัติเทศบาลนครศรีธรรมราช เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 
7.4.4ข 7/10/65 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 
7.4.4ค 7/10/65 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 
7.4.4ง 7/10/65 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 
7.4.4จ 7/10/65 เทศบัญญัติอบต.นาเคียน เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 
7.4.4ฉ 7/10/65 เทศบัญญัติอบต.มะม่วงสองต้น เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 
7.4.4ช 7/10/65 เทศบัญญัติอบต.ท่าซัก เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 
7.4.4ซ 7/10/65 เทศบัญญัติอบต.ท่าเรือ เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 
7.4.4ฌ 7/10/65 เทศบัญญัติอบต.ช้างซ้าย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 
7.4.4ญ 7/10/65 เทศบัญญัติอบต.ปากนคร เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 
 
**
นครศรีธรรมราช: อ.ทุ่งสง อ.ขนอม ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น
7.5 17/12/58 นราธิวาส: จังหวัด    
7.5.1 20/12/56 นราธิวาส: อ.เมืองฯ 19 ธ.ค. 61  
7.5.2 5/6/58 นราธิวาส: อ.เมืองฯ (ต.กะลุวอเหนือ ต.กะลุวอ) (ชุมชนพิกุลทอง) 4 มิ.ย. 63  
7.5.3 10/4/60 นราธิวาส: อ.สุไหงโก-ลก    
  ** นราธิวาส: อ.ตากใบ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
7.6 10/4/60 ปัตตานี: จังหวัด    
7.6ก 4/9/66 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2566 
7.6.1 24/8/58 ปัตตานี: อ.เมืองฯ อ.หนองจิก (ต.ดอนรัก) (เมืองปัตตานี) 23 ส.ค. 63  
7.6.2 3/5/62 ปัตตานี: อ.สายบุรี    
7.7
10/4/60
พังงา: จังหวัด    
7.7.1
2/7/53
พังงา: อ.ท้ายเหมือง อ.ตะกั่วทุ่ง (ชุมชนโคกกลอย – ท้ายเหมือง)
1 ก.ค. 59
ขยายอายุครั้งที่ 1
7.7.2
23/11/62
พังงา: อ.เกาะยาว (ต.เกาะยาวน้อย) (ชุมชนเกาะยาวน้อย)
 
 
7.7.3
6/2/66
พังงา: อ.เมือง (เมืองพังงา) 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
7.7.4
15/6/66
พังงา: อ.ท้ายเหมือง อ.ตะกั่วทุ่ง (ชุมชนโคกกลอย – ท้ายเหมือง)
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
  ** พังงา: อ.ตะกั่วป่า  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
7.8
17/2/60
พัทลุง: จังหวัด    
  ** พัทลุง: อ.เมืองฯ  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น    
7.9
7/7/54
ภูเก็ต
6 ก.ค. 59
 
7.9ก 14/9/54 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณหมายเลข 7.39    
7.9ข 16/1/56 (ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้    
7.9ค 17/7/58 • (ฉบับที่ 4)    
7.10 29/5/56 ยะลา: จังหวัด 28 พ.ค. 61  
7.10ก 21/2/62 • (ฉบับที่ 2)    
7.10.1 20/5/54 ยะลา: อ.เมืองฯ 19 พ.ค. 59  
7.10.1ก 1/1/59 • (ฉบับที่ 2)    
7.10.1ข 13/3/67 เทศบัญญัติเทศบาลนครยะลา เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา พ.ศ. 2567 
7.10.2 16/2/54 ยะลา: อ.เบตง 15 ก.พ. 59  
7.11
26/8/58
ระนอง: จังหวัด
25 ส.ค. 63
 
7.11.1
10/2/53
ระนอง: อ.เมืองฯ
9 ก.พ. 59
ขยายอายุครั้งที่ 1
7.12
13/1/60
สงขลา: จังหวัด    
7.12.1 2/8/56 สงขลา: อ.หาดใหญ่(ต.พะตง) อ.สะเดา(ต.พังลา) (ชุมชนพะตง – พังลา) 1 ส.ค. 61  
7.12.2 14/9/58 สงขลา: อ.รัตภูมิ (ชุมชนกำแพงเพชร – นาสีทอง)    
7.12.3 20/11/62 สงขลา: อ.ระโนด (ชุมชนระโนด)    
  ** สงฃลา: อ.นาหม่อม อ.หาดใหญ่ อ.บางกล่ำ อ.เมืองฯ อ.สะเดา  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น
7.13 21/4/60 สตูล: จังหวัด    
7.13.1
1/9/58
สตูล: อ.เมืองฯ 31 ส.ค. 63  
7.13.2
20/4/61
สตูล: อ.ละงู (ชุมชนกำแพง)    
7.14
19/1/60
สุราษฎร์ธานี: จังหวัด    
7.14ก 4/9/66 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2566 
7.14.1 13/2/57 สุราษฎร์ธานี: อ.นาสาร (เมืองนาสาร) 12 ก.พ. 62  
7.14.2 24/8/58 สุราษฎร์ธานี: อ.เกาะพะงัน (ชุมชนเกาะพะงัน)
23 ส.ค. 63  
7.14.2ก 22/8/66 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2566 
7.14.3 12/10/61 สุราษฎร์ธานี: อ.เกาะสมุย (ต.ตลิ่งงาม) (ชุมชนเกาะแตน)    
7.14.4 26/4/62 สุราษฎร์ธานี: อ.เกาะพะงัน (ชุมชนเกาะเต่า)    
  ** สุราษฎร์ธานี: อ.เมืองฯ อ.พุนพิน อ.บ้านนาสาร  ดูข้อบัญญัติท้องถิ่น
ผังเมืองรวมที่หมดอายุใช้บังคับแล้วและยังไม่มีผังเมืองรวมฉบับใหม่ออกมาใช้บังคับ
(เฉพาะบางฉบับ / คงไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและอ้างอิง)
 
ประกาศ
ท้องที่ สิ้นสุดอายุ * หมายเหตุ
  24/3/48 นนทบุรี: อ.เมืองฯ 23 มี.ค. 55 ** หมดอายุ **
  26/4/49 นครปฐม: อ.สามพราน (ชุมชนอ้อมใหญ่)  25 เม.ย. 56 ** หมดอายุ **
  16/5/50 ปทุมธานี: อ.หนองเสือ อ.คลองหลวง อ.ธัญบุรี
15 พ.ค. 57
** หมดอายุ **
  6/12/50 สมุทรสาคร: อ.เมืองฯ
5 ธ.ค. 57
** หมดอายุ **
  26/5/52 นครสวรรค์: อ.ชุมแสง
25 พ.ค. 57
** หมดอายุ **
  14/7/49 พระนครศรีอยุธยา: อ.เสนา
13 ก.ค. 56
** หมดอายุ **
  29/6/52 พระนครศรีอยุธยา: อ.พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย
28 มิ.ย. 57
** หมดอายุ **
  28/9/50 เพชรบูรณ์: อ.เมืองฯ
27 ก.ย. 57
** หมดอายุ **
  16/11/48 สระบุรี: อ.เมืองฯ อ.เฉลิมพระเกียรติ
15 พ.ย. 55
** หมดอายุ **
  29/12/49 สระบุรี: อ.แก่งคอย
28 ธ.ค. 54
** หมดอายุ **
  25/7/50 สระบุรี: อ.แก่งคอย(ต.ทับกวาง) อ.มวกเหล็ก(ต.มิตรภาพ) (ชุมชนทับกวาง)
24 ก.ค. 57
** หมดอายุ **
  24/12/47 ขอนแก่น: อ.ชุมแพ
23 ธ.ค. 54
** หมดอายุ **
  26/7/47 นครราชสีมา: อ.เมืองฯ อ.ขามทะเลสอ(ต.ขามทะเลสอ ต.โป่งแดง) อ.สูงเนิน(ต.กุดจิก ต.นากลาง)
25 ก.ค. 54
** หมดอายุ **
 
18/6/50
(ฉบับที่ 2)    
  14/7/49 มุกดาหาร: อ.เมืองฯ
13 ก.ค. 56
** หมดอายุ **
  13/10/48 ยโสธร: อ.เมืองฯ 12 ต.ค. 55 ** หมดอายุ **
  11/10/49 ร้อยเอ็ด: อ.เมืองฯ อ.ธวัชบุรี
10 ต.ค. 56
** หมดอายุ **
  28/4/49 สุรินทร์: อ.เมืองฯ
27 เม.ย. 56
** หมดอายุ **
  16/4/47 อุบลราชธานี: อ.เมืองฯ อ.วารินชำราบ
15 เม.ย. 54
** หมดอายุ **
  27/12/50 พังงา: อ.เมืองฯ
26 ธ.ค. 57
** หมดอายุ **
  25/8/49 พัทลุง: อ.เมืองฯ
24 ส.ค. 56
** หมดอายุ **
  27/12/48 สงขลา: อ.เมืองฯ อ.สิงหนคร (ชุมชนท่าเรือน้ำลึก)
26 ธ.ค. 55
** หมดอายุ **