Show Menu

กฎหมายการผังเมือง

วันที่ประกาศล่าสุด: 29 พ.ค. 2562

  • กฎหมายที่มีฉบับแก้ไข หากฉบับแรกระบุว่า “แก้ไขเพิ่มเติมโดย” ฉบับใด หมายความว่า เป็นไฟล์ที่ได้แก้ไขโดยฉบับดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ระบุว่าแก้ไขโดยฉบับใด จะต้องดูฉบับแก้ไขที่ยังไม่ได้ระบุให้ครบถ้วนด้วย
  • แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com

พระราชบัญญัติการผังเมือง


ผังเมืองรวม