กฎหมายการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กฎหมายการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ประกาศล่าสุด: 24 ม.ค. 2566

  • กฎหมายที่มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หากฉบับแรกระบุว่า “แก้ไขโดย” ฉบับใด หมายความว่า เป็นไฟล์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ระบุว่าแก้ไขโดยฉบับใด จะต้องดูฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้ระบุให้ครบถ้วนด้วย
  • แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


กฎกระทรวง


ประกาศกระทรวงพลังงาน


อื่นๆ

  • OTTV52 เวอร์ชั่น 1.32 – โปรแกรมคำนวณ OTTV/RTTV ตามค่ามาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ปี 2552 ของ ISA