Show Menu

กฎหมายควบคุมอาคาร

วันที่ประกาศล่าสุด: 4 มิ.ย. 2564

  • กฎหมายที่มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หากฉบับแรกระบุว่า “แก้ไขโดย” ฉบับใด หมายความว่า เป็นไฟล์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ระบุว่าแก้ไขโดยฉบับใด จะต้องดูฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้ระบุให้ครบถ้วนด้วย
  • แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com

พระราชบัญญัติ


กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ


ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ที่ยังใช้บังคับ


กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ (ไม่รวมเรื่องอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งโดยเฉพาะ)


กฎกระทรวงควบคุมอาคารอื่นๆประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร


ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา